Vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Tiel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2017

gelet op artikel 197 tot en met 201 van de Gemeentewet;

besluit:

de jaarstukken 2016 vast te stellen:

  1. In te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken.

2. De volgende bedragen te bestemmen ten laste van het resultaat:

  • herindicaties hulp bij het huishouden € 75.000
  • integratietraject Dynamiek/Mozaïek € 39.000

3. De volgende dekkingen aan te wijzen:

  • minder storten in parkeerfonds € 404.250
  • tegenvaller fiscalisering parkeerboetes dekken uit het parkeerfonds € 90.000
  • overschot op riolering niet storten in reserve riolering € 216.832
  • storting in risicoreserve WLP achterwege laten € 404.783
  • geoormerkte middelen in de algemene weerstandsreserve laten vervallen € 360.471.

4. Het restant tekort te dekken uit de algemene weerstandsreserve.

5. In te stemmen met de overschrijdingen ten opzichte van de begrote bedragen op de programma’s 2, 3, 4 ,6 en 0.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 28 juni 2017,
de griffier, de voorzitter,