Resultaat boekjaar

Het resultaat van dit boekjaar is € 1.380.078 negatief.
Belangrijke oorzaken van dit negatieve resultaat zijn het Sociaal Domein en daarbinnen de kosten van Jeugdzorg en de urentoerekening aan grondexploitatie en investeringen van ons eigen personeel.
In 2015 hadden we een flink overschot binnen het Sociaal Domein, dat we geheel hebben gereserveerd. In de jaarrekening 2015 hielden we er rekening mee dat over 2015 nog voor € 1,5 miljoen aan verplichtingen zou worden gefactureerd. In werkelijkheid bleek dit € 0,4 miljoen meer te zijn. In totaal bedraagt het tekort alleen op Jeugdzorg al ruim € 2,6 miljoen. Op de WMO is daarentegen een overschot van € 1,0 miljoen ontstaan. Ook op het minimabeleid zijn we fors tekort gekomen, ruim € 0,5 miljoen.
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat we de reserve Sociaal Domein, die per 1-1-2016 (excl. de geoormerkte middelen voor mantelzorgondersteuning) € 2,2 miljoen bedroeg, in zijn geheel hebben moeten aanwenden.

De doorbelasting van uren wijkt aanzienlijk af van de begroting. Er zijn veel minder uren dan begroot toegerekend aan grondexploitatie, investeringswerken en riolering. Deze uren komen daarom ten laste van het saldo van de kostenplaats. Dit betekent een extra belasting van de exploitatie met ruim € 700.000. Dit is een ontwikkeling die al een aantal jaren gaande is en die ook voorgaande jaren al een extra belasting opleverde. Het aantal projecten van economisch nut waar uren ten laste gebracht kunnen worden is veel kleiner geworden of vragen ook minder tijdinspanning (afrondende fase). Voorbeeld hiervan is Passewaaij. Daarnaast is afgelopen jaar meer tijd besteed aan projecten van maatschappelijk nut, zoals wielerbaan, vluchtelingenopvang, zwembad en spelen en aan bedrijfsvoeringsopgaven, zoals dienstverlening en sociaal domein. In de begrotingen hebben we daar de afgelopen jaren voor een deel al rekening mee gehouden, maar in 2016 is het verschil groter dan in eerdere jaren.

In onderstaande tabel een overzicht van de belangrijkste voor- en nadelen t.o.v. de 2e voortgangsrapportage:

Prognose 2e voortgangsrapportage

-133.000

Opbrengst bouwleges

-214.000

Kosten opvang statushouders

+266.000

Bijdrage Werkzaak

+464.000

Bijzondere bijstand en kwijtscheldingen

-527.000

Verstrekkingen WMO

+1.021.000

Verstrekkingen Jeugdwet

-2.665.000

Hogere bijdrage uit reserve sociaal domein

+1.094.000

Fiscalisering parkeerboetes

-90.000

Exploitatie voetveer

-76.000

Dotatie verliesvoorziening GREX

-80.000

Doorbelaste werken nutsbedrijven

+159.000

Openbare verlichting

-70.000

Zwerfafval

-77.000

Onderwijshuisvesting

-93.000

Leges bevolkingsadministratie

+174.000

Dotatie voorziening belastingdebiteuren

-161.000

Algemene uitkering

+166.000

Opbrengst OZB

+400.000

Minder uren toegerekend aan GREX, investeringen en riolering

-704.000

Diversen

-234.000

Eindsaldo jaarrekening 2016

-1.380.000

Een overzicht van de verschillen per programma vindt u in de toelichting op de programmarekening. Een aantal van de bovengenoemde oorzaken vindt u ook weer terug bij de bestemming van het resultaat.

Investeringswerken
In deze jaarrekening hebben we ook het financieel overzicht opgenomen van de lopende investeringswerken. In dit overzicht leggen we verantwoording af van de door u in het verleden toegekende kredieten. Omdat investeringswerken vaak meerdere jaren in beslag nemen treft u ook een aantal kredieten aan die al jaren geleden beschikbaar zijn gesteld. Wij streven ernaar om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden, maar dit lukt niet altijd.
Per 31-12-2016 kunnen 31 kredieten afgesloten worden.
Van de af te sluiten kredieten zijn er 13 waarop het begrote bedrag is overschreden, de meeste bij rioleringswerken. Dit zijn de aanschaf van het Veerpont (€ 78.700 overschrijding), rehabilitatie van de Teisterbantlaan (€ 40.000), aanleg Waterplein (€ 7.700), riolering Bloemenbuurt, Burg. Schullstraat i.v.m. wateroverlast (€ 761.000), riolering Nieuwe Tielseweg (€ 148.500), riolering Hogestraat, Hogeweidseweg, Frieslandstraat (€ 163.000), sanering verontreinigde stoffen (€ 87.000), vervanging huisaansluitingen en kolken (€ 49.000), vervanging riolering Groenendaal/Dorpsstraat (€ 8.700), vervanging stelsel gemalen (€ 5.000), afkoppelproject omgeving Hogeweidseweg/Hogestraat (€ 24.400), vergroten riolering Simon Stevinstraat (€ 51.000) en zonnepanelen Westroyenhal/Dynamiek (€ 3.400).
In totaal gaat het om € 1.450.000.
Daar staat tegenover dat we op de andere kredieten geld hebben overgehouden. Dit betreft een bedrag van € 1.673.000.
Deze meevallers zaten vooral bij het project reconstructie Binnenhoek (€ 580.000), aanleg open water Spoorsingel Oost (€ 351.000) en diverse rioleringskredieten.

Voor een nadere toelichting bij de kredieten verwijzen wij u naar het overzicht investeringswerken. Wij stellen u voor om middels vaststelling van deze jaarrekening in te stemmen met de overschrijdingen op de investeringswerken.
De onder- en overschrijdingen en de intrekking van een aantal kredieten hebben voor een deel ook structurele consequenties. Deze nemen we mee bij de 1e en/of 2e voortgangsrapportage 2017.

Instelling, opheffing en afroming reserves
Tot de bevoegdheid van de raad behoort het instellen en opheffen van reserves. In deze jaarstukken doen we geen voorstellen voor op te heffen of nieuwe reserves.