De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Tiel bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Onder de weerstandscapaciteit kunnen 4 elementen worden gerekend:

  1. de post onvoorzien
  2. onbenutte belastingcapaciteit
  3. de algemene (weerstands)reserve
  4. stille reserves.

Voor de onderdelen a en b geldt dat deze voor de jaarrekening geen betekenis hebben. Zoals we in eerdere paragrafen al hebben aangegeven is er op dit moment geen inventarisatie beschikbaar van de stille reserves. Wel is duidelijk dat de waarde van ons aandelenbezit vele malen hoger is dan de nominale waarde zoals deze, conform het BBV, in de balans is opgenomen. Het gaat om de aandelen BNG en Vitens. Deze aandelen zijn echter niet vrij verhandelbaar. Het is dan ook niet mogelijk om deze waarde daadwerkelijk te cashen, althans niet op dit moment. Wij tellen de berekende waarde dan ook niet mee voor de bepaling van onze weerstandscapaciteit. Bovendien ontvangen wij voor deze aandelen dividend. Het verkopen van de aandelen zou dan ook leiden tot structureel lagere inkomsten van € 141.000.
Sinds de jaarrekening 2015 verrekenen wij het resultaat van programma 2 toe aan de nieuwe reserve Sociaal Domein. Deze reserve is bedoeld om risico’s binnen programma 2 op te vangen en vormt daarom ook onderdeel van de weerstandscapaciteit. In deze jaarrekening is de reserve Sociaal Domein op nul uitgekomen. De risico’s binnen het sociaal domein zijn namelijk ook meegenomen in de totale risico-inventarisatie.
De weerstandscapaciteit bestaat daarmee uit de algemene weerstandsreserve, de reserve sociaal domein en de algemene reserve grondexploitatie.

Tabel 1: Beschikbare weerstandscapaciteit

Weerstand

Startcapaciteit

Bijboekingen

Afboekingen

Stand per 31-12-2016

Toekomstige af- en bijboekingen

Huidige capaciteit

Algemene weerstandsreserve

12.679.433

1.290.598

3.977.002

9.993.029

-2.342.486

7.650.543

Reserve sociaal domein

2.214.864

2.214.864

0

0

Algemene reserve grondexploitatie

1.706.806

77.285

1.784.091

-1.100.000

684.091

Totale weerstandscapaciteit

16.601.103

1.367.883

6.191.866

11.777.120

-3.442.486

8.334.634