Conclusie

Conclusie

De ratio voor het weerstandsvermogen van de gemeente Tiel (inclusief de Grondexploitatie) valt in klasse C. Dit duidt op een voldoende weerstandsvermogen en past binnen de beleidskaders zoals deze door de raad zijn vastgesteld (tussen de 1 en 1,4).

De weerstandsratio is ten opzichte van de vorige rapportage, bij de begroting 2017, aanzienlijk verminderd.
Oorzaak is vooral het negatieve resultaat van het sociaal domein, waardoor we de gehele reserve hebben moeten besteden. Ook hebben we in de reserve Grondexploitatie, in tegenstelling tot voorgaande jaren, rekening gehouden met verwachte onttrekkingen vanuit lopende projecten.
In bovenstaande berekening is nog geen rekening gehouden met het rekeningresultaat na resultaatbestemming zoals we dat in de aanbiedingsbrief hebben gepresenteerd.
De financiële kengetallen zijn ook minder positief dan eerder was berekend. Met name het kengetal structurele begrotingsruimte is een reden van zorg. In de rest van 2017 zullen we er hard aan werken om deze weer om te buigen naar een positiever resultaat.