Bijlage: top 10 risico's

Bijlage: top 10 risico's

Tabel 4 Top 10 van de risico's per 31 december 2016 (jaarstukken 2016)

Rang-
schik-
king

Risico

Toelichting

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Beheersmaatregelen

Invloed op weer-stand

1

Groter beroep op voorziening jeugdwet.

In de begroting ramen we het budget dat via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld. Uit deze jaarrekening blijkt dat dit in 2016 onvoldoende was.

Tekort op het budget

50%

Vooralsnog is uitgegaan van maximaal 10% van het budget, ofwel
€ 1.000.000 structureel.

De komende maanden zullen we met u in gesprek gaan over maatregelen om het tekort tegen te gaan.

13,94%

2

Rio-Vahstal: noodzakelijke programma-wijziging door ontbreken markt voor huidige programma

Als het programma gewijzigd dient te worden naar grondgebonden woningen verslechtert het resultaat met 1,1 miljoen en is het noodzakelijk om het bestemmingsplan te wijzigen.

Slechter resultaat

50%

€ 1.100.000 structureel

6,10%

3

Niet voldoen aan de criteria voor de vangnetregeling WWB

Een gemeente die een tekort heeft op de rijksmiddelen voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen kan onder voorwaarden een beroep doen op een vangnetregeling. In Tiel doen we dat en zijn de inkomsten hiervan in de begroting geraamd.

Geen aanvullende bijdrage op basis van de vangnetregeling

50%

€ 1.000.000

Processen zodanig inrichten dat aan de voorwaarden wordt voldaan.

5,56%

4

Tekort op budget uitvoering taken Wmo 2015

In de begroting ramen we het budget dat via de algemene uitkering beschikbaar wordt gesteld. Het resultaat over 2016 is positief, de vraag is of dat structureel is.

Tekort op het budget

50%

Vooralsnog is uitgegaan van maximaal 10% van het budget, ofwel
€ 500.000 structureel

Bij de jaarrekening 2015 is het overschot van programma 2 Sociaal Domein 2015 gestort in de reserve Sociaal Domein. In deze jaarrekening hebben we deze reserve echter weer moeten aanwenden t.b.v. de tekorten elders in het sociaal domein.

5,21%

5

Taakstelling achterblijvende overheadkosten wordt niet gerealiseerd.

In het verleden hebben we bij uitbesteding van taken, gezien dat de overhead niet (direct) kan worden verminderd. Vanuit de in- en uitbestedingen in de afgelopen jaren staan nog taakstellingen open. Door de stapeling van taakstellingen wordt het steeds moeilijker deze verantwoord te realiseren.

Er is minder dekking aanwezig voor de overheadkosten.

70%

Maximaal € 750.000.

Vroegtijdig rekening hiermee houden; proberen de kosten te verminderen en/of op een andere
manier door te belasten. Inkomsten genereren door werkzaamheden voor de nieuwe of andere organisaties te verrichten.

4,40%

6

De algemene uitkering is lager dan begroot.

In de meerjarenraming is gewerkt met bepaalde veronderstellingen m.b.t. het accres, de inflatie e.d. In de praktijk blijkt dat deze meestal anders uitpakken dan wordt voorzien. Dat kan zowel een positief als een negatief effect hebben.

Tekort op de begroting of de jaarrekening.

50%

Maximaal
€ 750.000 gebaseerd op ervaring in eerdere jaren.

Tijdig nadenken over het opvangen van dit tekort door middel van bezuinigingen of anderszins.

4,18%

7

Alternatieve bezuinigingen worden niet gevonden

Niet alle bezuinigingen van het Bloesemakkoord worden (geheel) gerealiseerd. Alternatieve voorstellen zullen worden gedaan, maar het is de vraag of het lukt om die in voldoende mate te vinden.

Tekort op de begroting of de jaarrekening

50%

Maximaal
€ 1.000.000.

Elke voortgangs-rapportage de stand van zaken bekijken; alternatieven zoeken als blijkt dat realisatie niet lukt.

4,18%

8

BTW-wetgeving parkeren

Over de parkeeropbrengsten van onder andere de parkeergarage moet wellicht BTW worden afgedragen.

Missen van inkomsten

50%

€ 500.000 structureel, op te vangen binnen parkeerfonds.

Vlak voor het sluiten van deze jaarstukken is gebleken dat de kans dat dit risico zich voordoet aanzienlijk kleiner is geworden, omdat het ministerie daarover een ander standpunt gaat innemen.

4,17%

9

Minder uren dan begroot worden toegeschreven aan grondexploitatie, investeringen en riolering

Uren die in de begroting ten laste van de grondexploitatie en investeringen worden gebracht komen dan ten laste van de exploitatie

Hogere exploitatielasten

70%

€ 700.000

Goede planning van projecten en op basis daarvan de verhouding tussen vast en flexibel personeel vaststellen.

4,09%

10

Vergoeding voor storten grond op Vijverberg wordt niet betaald

Vanuit het project Vijverterrein deelgebied 1 en 2 is een vordering van € 680.670 overgedragen naar project Fluvia Tiel. Het betreft een vergoeding voor het storten van verontreinigde gronden op de Vijverberg. Overeengekomen is dat betaling plaatsvindt zodra deelgebied 3 in ontwikkeling gaat. Het risico is aanwezig dat wegens omstandigheden dit verschuldigde bedrag niet wordt vergoed.

Tekort in project Fluvia Tiel

50%

€ 680.000

3,79%