Wegen

Wegen

Kengetallen

Alle gegevens met betrekking tot de verhardingen zijn verzameld in een wegenbeheersysteem. Daaruit volgt dat in 2016 ongeveer 220 ha openbare verharding is onderhouden.

Het beleidskader

Het beleid voor het onderhoud van de infrastructuur is erop gericht om de veiligheid van de weggebruiker te waarborgen en een goed bruikbaar en voldoende comfortabel wegenstelsel te garanderen. Ons beleid inzake het wegbeheer is vastgelegd in het Beleidsplan Wegen 2013-2016. Door middel van jaarlijkse weginspecties ontstaat een beeld van de kwaliteit van de verharding. De resultaten zijn verwerkt in het Wegenbeheerplan 2014-2023. In dit beheerplan staat een overzicht van de jaarlijks te nemen onderhoudsmaatregelen. Jaarlijks wordt het beheerplan getoetst aan de hand van de meest recente weginspectie en zo nodig aangepast.

Ontwikkelingen

De uitvoering van het Wegenbeheerplan is met vertraging op gang gekomen.Daarna is met veel inzet van de aannemers hard gewerkt en de achterstand ingelopen. Er is zo hard gewerkt dat het onderhoud, wat niet gekoppeld is aan integrale projecten, ook al deels is uitgevoerd. Hierdoor is zodanig afgeweken van het Wegenbeheerplan dat de voorziening wegen door de accountant is omgezet in een reserve. De jaarschijven 2017 en 2018 van het Wegenbeheerplan moeten aangepast worden zodat ze weer aansluiten aan de beschikbare financiële middelen.

Financiën

Er was in 2016 € 464.775 beschikbaar voor regulier en groot onderhoud. Vervolgens is er ook weer conform het beheerplan achterstallig onderhoud ingelopen. Deze kosten zijn gedekt vanuit de reserve onderhoud wegen. De stand van de reserve is per 31 december nihil.