Leningenportefeuille

Leningenportefeuille

De leningenportefeuille over 2016 ziet er als volgt uit:

Leningenportefeuille

Bedrag

Stand per 1 januari 2016

63.682.468

Nieuwe leningen

21.000.000

Reguliere aflossingen

5.530.023

Vervroegde aflossingen

0

Renteherzieningen (oud percentage)

0

Renteherzieningen (nieuw percentage)

0

Stand per 31 december 2016

79.152.445

De rentelasten voor de langlopende leningen komen voor 2016 uit op een bedrag van ruim €1,7 miljoen. Bij het samenstellen van de begroting 2016 is hier ook al van uitgegaan. Er was rekening gehouden met een opname van een geldlening van € 11,5 miljoenmaar er is uiteindelijk een lening opgenomen van € 21 miljoen. De nieuwe lening is opgenomen per eind augustus en heeft een looptijd van 40 jaar en de vergoeding die hiervoor wordt betaald is 1,072%. Verder is er in 2016 gewerkt met kort geld. Het aantrekken van nieuwe leningen is afhankelijk van de financieringsbehoefte, het verloop van de kasgeldlimiet en het investeringsvolume.

Er zijn kortlopende kasgeldleningen van veelal 4 weken opgenomen bij de BNG Bank omdat dit goedkoper is dan opname van langlopend geld. Voor kort geld is een bedrag van € 31.715 betaald. De rentepercentages voor opname van kasgeldleningen varieerden van -0,15 tot -0,37%. Ultimo december was er € 25.000.000 aan kasgeld opgenomen voor een periode van 3 maanden.

Er hebben afgelopen jaar geen renteherzieningen op de vaste geldleningen plaatsgevonden. Per balansdatum zijn er in totaliteit 15 vaste geldleningen opgenomen, hiervan zijn er 7 voor de woningbouw. Een tweetal geldleningen is volledig afgelost. Het gemiddelde rentepercentage van de opgenomen leningen bedraagt 3,08%. De percentages variëren van 1,05% tot 5,18%.