Werkfaciliteiten (huisvesting, ict-infrastructuur)

Werkfaciliteiten (huisvesting, ict-infrastructuur)

Wat willen we bereiken

Wat hebben we gedaan?

Huisvesting

Huisvesting vervult een ondersteunende rol in het realiseren van organisatiedoelstellingen. Daarom heeft de gemeenteraad op 18 december 2013 ingestemd met een nieuw huisvestingsmodel met bijbehorende businesscase en met de herijking daarvan op 19 maart 2015. Hiermee is inmiddels alle gemeentelijke huisvesting geconcentreerd in de gebouwen rond de stadhuistuin (Stadhuiscampus Tiel). Dit betekent dat we alle dienstverlening aan de inwoners en de interne organisatie hebben geclusterd binnen de campus, samen met UWV en Werkzaak Rivierenland. De verbouwing heeft binnen het budget plaatsgevonden. De financiële afrekening volgt in de loop van 2017.

Bij de besluitvorming over de businesscase voor het nieuwe huisvestingsconcept is afgesproken de kosten van de gemeentelijke huisvesting administratief in een zogenaamd gesloten compartiment te begroten en verantwoorden. Daardoor is het huisvestingsbudget minder aan schommelingen onderhevig en is het voor de raad eenvoudig te zien hoeveel de huisvesting van de gemeentelijke organisatie kost.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT-infrastructuur)

In 2016 is de gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) officieel van start gegaan. Onder deze vlag wordt verdere invulling gegeven aan het harmoniseren en continue verbeteren van de interne processen die de Gemeentelijke bedrijfsvoering ondersteunen.

Bovendien is in 2016 vanuit het Informatiebeleidsplan gestart met het in structuur brengen van de informatiemanagement processen en met het optimaliseren van de strategische dialoog met de opdrachtgevers. Hiervoor is met de opdrachtgevers een - CGT - harmonisatie visie en strategie ontwikkeling gestart op de vier werkterreinen van de opdrachtgever (publiek, fysiek, sociaal & organisatie) en is voor deze domeinen ook het (tactische) service management geïntroduceerd.

Daarnaast is er een visie opgesteld voor een nieuw sociaal intranet als digitale ontmoetingsplaats in het kader van het Flexibel werken. Een sociaal intranet maakt onderling kennisdelen makkelijker, doordat het de communicatie tussen medewerkers ondersteunt. De visie is opgepakt met Culemborg, Geldermalsen en BWB. De medewerkers hebben de gelegenheid gehad om kennis te nemen van de visie op een sociaal intranet en wat dit inhoudt. Eind 2016 zijn meedenkers uitgenodigd om te komen tot een programma van eisen voor de gebruikers.

Deze ontwikkelingen krijgen in 2017 verder vorm.