Wat heeft de bedrijfsvoering gekost?

Wat heeft de bedrijfsvoering gekost?

Onder de kosten van bedrijfsvoering verstaan we alle kosten van het ambtelijk apparaat (salarissen, huisvesting, kantoorkosten, automatisering, en dergelijke) die nodig zijn om de primaire taken van de gemeente uit te voeren. Hieronder vallen niet het personeel van de culturele instellingen, de griffie en het bestuur. De kosten van de bedrijfsvoering zijn verdeeld over de programma's in deze jaarrekening via een kostenverdeelstaat.

Onderstaand een overzicht van de bedrijfsvoeringskosten, uitgesplitst naar kostensoorten. De belangrijkste kosten zijn de salarissen van de medewerkers. In dit overzicht is de kleiner wordende organisatie vertaald naar minder kosten. Die komen terug bij de programmakosten.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2015

Begroot 2016

Werkelijk 2016

Verschil begroot-werkelijk 2016

Salarissen

15.904

12.893

13.565

-672

Personeel van derden

3.859

1.568

1.626

-58

Bijdrage gemeenschappelijke regelingen

0

4.310

3.545

764

Goederen en diensten

-837

1.707

1.950

-243

Kapitaallasten

5.666

1.322

1.320

3

Reserveringen

-25

Kosten bedrijfsvoering

24.567

21.800

22.006

-206

Verschillenverklaring:
De hogere salarislasten worden met name veroorzaakt doordat de personeelsleden van BWB pas per 1 april 2016 overgingen naar de nieuwe organisatie in plaats van per 1 januari. Dit verklaart tegelijkertijd het voordeel op het onderdeel bijdrage gemeenschappelijke regelingen.
De overschrijding op de post goederen en diensten wordt met name veroorzaakt doordat we de kosten die de Avri maakt voor de gemeentewerf als bedrijfsvoeringskosten hebben geboekt. In de begroting hadden we de kosten anders verdeeld dan de Avri ze nu in rekening heeft gebracht. Bij de programma's leidt dit (gedeeltelijk) tot minder kosten.