Gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen

Regio Rivierenland

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Bestuurlijk belang

De Regio Rivierenland is een gemeenschappelijke regeling van tien gemeenten waarbinnen op regionaal niveau voor de gemeenten taken worden uitgevoerd op het gebied van verkeer en vervoer, milieu, ruimtelijke ordening en waterbeheersing, volkshuisvesting, onderwijs, economie, arbeidsmarkt, volksgezondheid en zorg (jeugdbeleid, WMO). De gemeenschappelijke regeling voert zowel uitvoeringstaken als (strategische)beleidstaken uit.

Betrokkenen

De raden, colleges en burgemeesters van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Belangrijkste ontwikkelingen

2016 heeft in het teken gestaan van de afsplitsing van de Avri. Op allerlei gebieden zijn met Avri afspraken
gemaakt over een soepele overgang en taakoverdrachten. Eén van de zaken die nog niet in 2016 afgewikkeld
kon worden is de erfpacht. De erfpachtakte wordt in het begin van 2017 geformaliseerd nadat beide besturen
(in februari 2017) hebben ingestemd. In 2016 is een belangrijke stap gezet om de speerpunten meer bij de provincie onder de aandacht te brengen en projecten aan te melden voor de realisatie van provinciale gebiedsopgaven. Er is al een start gemaakt met nieuwe projecten zoals het Fresh Consolidation Centre en we zien tijdens sessies ondernemers en overheden meer tot samenwerking komen. Hoogtepunt van 2016 is de vaststelling van het Regionale Ambitiedocument en de vruchtbare initiatieven voor de realisatie van een Regionaal investeringsfonds (RIF). De gemeenten hebben ingestemd met de instelling van een RIF en voor 2017 wordt een vaste bijdrage per inwoner ter beschikking gesteld. In 2017 zullen door de Economic Board, waarin een ruime delegatie van bedrijfsleven en onderwijs zit, de eerste aanvragen voor financiering van projecten beoordeeld worden. De diensten die geleverd worden vanuit Contractgestuurde dienstverlening lopen door tot tevredenheid van klanten. De werkzaamheden voor projecten liggen op schema. Kortom, 2016 is een jaar waarin forse stappen zijn gezet op weg naar een slagvaardige en toekomstbestendige organisatie en waarbij met de realisatie van het Ambitiedocument voor de komende jaren een belangrijk fundament is gelegd voor de strategische agenda voor de hele regio.

Relatie met programma's

De Regio Rivierenland is opgenomen in Programma 8 Inwoners en bestuur.

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

304

300

2.460

3.506

5.038

48.147

Avri

Vestigingsplaats

Geldermalsen

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De Avri i.o. is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten die taken uitvoert op het gebied van afvalverwijdering. Daarnaast verzorgt de AVRI voor een aantal gemeenten in de regio het onderhoud in de openbare ruimte (BOR).

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur (AB) zijn alle betrokken gemeenten vertegenwoordigd en bestaat derhalve uit 10 leden. De voorzitter wordt door en uit het AB aangewezen. Het AB benoemt de leden van het Dagelijks Bestuur dat bestaat uit 3 leden, te weten een voorzitter en 2 door het AB uit zijn midden aan te wijzen leden.

Betrokkenen

De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Belangrijkste ontwikkelingen

1. In 2014 is landelijk het zogenaamde programma VANG (van afval naar grondstof) vastgesteld. De insteek is te komen tot een circulaire economie en er zijn scherpere doelstellingen geformuleerd om minder afval te produceren (preventie) en een forse reductie van het restafval te bewerkstelligen. De gemeente en Avri hebben een belangrijke taak bij de uitvoering van het programma.
In dat kader heeft het AB in oktober 2016 de regionale visie Afval naar Grondstoffen 2017-2020 vastgesteld. Naast de milieudoelstelling om de hoeveelheid restafval te reduceren van 140 kg (2015) tot 75 kg (2020) door een betere afvalscheiding, zal ook de hoogte afvalstoffenheffing nadrukkelijk tegen het licht worden gehouden, waarbij aan het principe "de vervuiler betaalt" zoveel mogelijk recht wordt gedaan. Anders gezegd: degene die goed zijn afval scheidt zal daarvoor ook moeten worden beloond.
Vervolgens zijn er in samenspraak met de gemeenten 2 inzamelvarianten uitgewerkt.
Op 9 maart jl heeft het AB het principebesluit genomen om de variant restafvalinzameling op afstand in ondergrondse containers ( ook wel aangeduid als "omgekeerd inzamelen") via zakken verder uit te werken. Binnen specifiek het buitengebied bestaat er nog een keuzemogelijkheid voor een 4e inzamelcontainer. Ook de nodige flankerende maatregelen zijn benoemd. De gekozen variant, inclusief de financiële effecten zullen in 2017 verder worden uitgewerkt.
Ten opzichte van GSL valt de gekozen variant € ca. 870.000 voordeliger uit dan variant 2 ( ca. 500.000)
De regionale gemeenteraden zijn nadrukkelijk bij het proces betrokken geweest, waarbij zij uitgebreid hun opvattingen hebben ingebracht.

2. Omdat de Avri in een nieuwe GR is opgegaan heeft 2016 voor een belangrijk deel in het teken gestaan om de bedrijfsvoering en de planning- en controlcyclus goed op orde te krijgen. Zo is de actualisering van de ICT opgepakt, het begrotingsproces in combinatie met de bestuursrapportage, en nota risicomanagement en weerstandsvermogen is doorlopen, een aanzet van een nieuwe Strategisch Beleidsplan gemaakt, de nodige juridische zaken, zoals afvalverordeningen, het basis- en pluspakket geactualiseerd.
Tenslotte is ook de communicatie met de gemeenten(raden) voortvarend ter hand genomen via het organiseren van platformbijeenkomsten.

Relatie met programma's

Meerdere

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

0

0

865

n.v.t.

38.049

n.v.t.

Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Vestigingsplaats

Nijmegen

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) is een organisatie voor brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en voorbereiding en coördinatie op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De VRGZ zorgt ervoor dat rampen en crises zo goed mogelijk voorkomen en bestreden worden en dat brandweerzorg en geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen wordt verleend.

Bestuurlijk belang

Alle deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur door hun burgemeester; het Algemeen Bestuur telt 16 zetels. Alle leden hebben 1 stem, tenzij er een besluit genomen moet worden over de jaarrekening, begroting, begrotingswijziging of het regionaal beheersprogramma. Daarvoor geldt een gewogen stemrecht per 20.000 inwoners, waarbij elke gemeente minimaal 1 stem heeft. De burgemeester van de gemeente Nijmegen is uit hoofde van zijn functie van korpsbeheerder zowel voorzitter van het AB als het DB. Het DB bestaat uit 6 leden.

Betrokkenen

De provincie Gelderland en de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Berg en Dal, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Risico's

In 2014 is door de VRGZ een nieuwe nota ‘Risicomanagement, voorzieningen en weerstandsvermogen’ opgesteld. Het bestuur nam hierover besluiten op 12 februari 2015.
Dit jaar zijn bij de verschillende organisatieonderdelen de risico’s in kaart gebracht. Deze risico’s zijn gerubriceerd en gewaardeerd:
· Het complete overzicht van de risico-inventarisatie (en de voorgestelde of genomen beheersmaatregelen) wordt één keer per vier jaar besproken met het algemeen bestuur.
· In de tussenliggende periode wordt een samenvatting van de risico-inventarisatie opgenomen in de begroting en de jaarrekening.
· Bij het uitbrengen van de financiële rapportages (begroting, jaarrekening en twee maal per jaar tussentijdse cijfers) worden nieuwe of verdwenen risico’s als mutatie gemeld.
· De frequentie van de rapportage over risico’s wordt groter als daar aanleiding voor is.
· Voor de omvang van de reserve Crisis- en Rampenbestrijding wordt 5% van de omzet genomen als streefwaarde.
· Voor de omvang van de reserve RAV wordt 10% van de omzet genomen als minimumnorm en 15% als streefwaarde.

De omvang van de weerstandsreserve voldoet aan deze voorwaarden en is voldoende voor afdekking van de geïnventariseerde risico's.

Belangrijkste ontwikkelingen

Er zijn in het jaar 2016 geen beleidsbesluiten genomen die hebben geleid tot een extra financiële uitzetting. Ook werden er géén wijzigingen doorgevoerd, die nadelige financiële consequenties hebben voor alle deelnemende gemeenten. Het besluit over een andere wijze van het bepalen van de gemeentelijke bijdragen aan de VRGZ per 1 januari 2017 leidt voor sommige deelnemende gemeenten tot een Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Jaarstukken 2016 hogere bijdrage en voor andere tot een lagere.
In de begroting 2016 is zo veel mogelijk rekening gehouden met de bij het opstellen ervan voorzienbare ontwikkelingen die op de veiligheidsregio afkwamen.
Voor een aantal ontwikkelingen gold dat deze weliswaar bekend waren, zoals de herverdeling van middelen in het Gemeentefonds en in de BDUR, maar de beleidsmatige en financiële consequenties voor de veiligheidsregio waren toen nog onduidelijk.
Het algemeen bestuur van de VRGZ heeft in 2016 beleidsbesluiten genomen over
de volgende onderwerpen:
• Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 2016-2019.
• Doorontwikkeling brandweer.
• Integrale risicoanalyse en programma risicobeheersing brandweer
• Nieuwe grondslag voor herverdeling financiële bijdrage gemeenten aan VRGZ.
De financiële consequenties van deze besluiten waren voor een deel voorzien in de begroting 2016.

Relatie met programma's

1. Veiligheid

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

2.239

2.239

5.732

6.023

75.301

68.611

GGD Gelderland-Zuid

Vestigingsplaats

Nijmegen

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

  1. Bevorderen van gezond gedrag en bestrijden van gezondheidsrisico's
  2. Het ondersteunen van gemeentelijk gezondheidsbeleid in de regio

Bestuurlijk belang

Alle betrokkenen worden door een collegelid vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

Betrokkenen

De gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Millingen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, Ubbergen, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel.

Risico's

Het totaal van de verwachte risico's van de GGD Gelderland-Zuid is een bedrag van € 2.447.00. Met de beschikbare weerstandsreserve kan 37% van dit bedrag worden opgevangen. Advies aan de deelnemende gemeenten is om hun aandeel in de voor het resterende deel van de risico's een bedrag op te nemen in de eigen risico-analyse.

Belangrijkste ontwikkelingen

GGD Gelderland- Zuid stelde voor 2016-2019 een meerjarenstrategie op. In afstemming met de gemeenten vertaalt de GGD deze meerjarenstrategie naar een uitvoeringsprogramma. De resultaten van deze meerjarenstrategie zijn in 2016 merkbaar geworden in de manier waarop de taken worden uitgevoerd. Ook worden samenhangende producten en diensten ontwikkeld, passend bij de meerjarenstrategie. Dit zal in 2017 te merken zijn aan het producten/dienstenpakket van de GGD.

Veilig Thuis is sinds 2015 gepositioneerd bij de GGD. Landelijk levert de opstart problemen op. Ook Veilig Thuis Gelderland- Zuid kampt met een aantal grote problemen die zich vooral vertalen in de doorlooptijden van de aanmeldingen en de afschaling van de casussen.

Sinds begin 2016 staat Veilig Thuis onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Aanvullende financiële middelen zijn nodig in verband met de verdrievoudiging van het aantal aanmeldingen bij Veilig Thuis en als gevolg van het op kwaliteit brengen van Veilig Thuis Gelderland- Zuid. In 2017 zal blijken of al deze inspanningen leiden tot een stabiele Veilig Thuis- organisatie.

De totale bijdrage aan de GGD over 2016 is opgebouwd uit uniforme bijdragen, maatwerk en incidentele bijdragen en past binnen de in de gemeentelijke begroting beschikbare budgetten. Een vergelijk met de begrote bijdrage is daardoor niet direct te maken. Verschillen die tijdens het jaar zijn ontstaan zijn o.a. bijdrage voor statushouders, verhoogde bijdrage Veilig Thuis en specifieke projecten die worden gefinancierd vanuit budgetten in de gemeentelijke begroting.

Relatie met programma's

2. Sociaal Domein "Tiel kan meer"

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

zie boven

1.428

912

937

5.463

3.991

Regionaal Archief Rivierenland (RAR)

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De dienst verzorgt het archiefbeheer van archieven ouder dan 20 jaar voor de gemeenten Tiel, Culemborg, Neder-Betuwe, Buren, Geldermalsen, Neerijnen, Maasdriel en Zaltbommel. Het RAR beheert ongeveer dertien kilometer archiefbescheiden. De archieven zijn afkomstig van gemeentelijke overheden. Ook veel particulieren (bedrijven, kerkgenootschappen, verenigingen, personen enzovoorts) hebben hun archief geschonken of in bewaring gegeven aan het RAR.

Verder bevordert het RAR het cultureel historisch onderzoek van het werkgebied van de gemeente. Dit krijgt vorm door het aankopen, verkrijgen en beheren van schenkingen op dit gebied. Ook wordt actief ingezet op ontwikkelen en meewerken aan erfgoed educatief aanbod voor onderwijs in het gebied.

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur zijn de betrokkenen vertegenwoordigd door twee leden per deelnemende gemeente. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit acht - door het Algemeen bestuur aan te wijzen - leden uit het Algemeen Bestuur. Binnen het DB is een drie koppig kern DB met portefeuille financiën/bedrijfsvoering en digitalisering/ nieuwe media/educatie gekozen.

Betrokkenen

Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, Maasdriel en Zaltbommel.

Relatie met programma's

3. Vitaal en aantrekkelijke stad

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

387

387

485

627

9.128

9.296

Werkzaak Rivierenland

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

De regeling is getroffen voor gemeenschappelijke behartiging van het streven naar een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie van de inwoners van de gemeenten en, indien nodig, het verstrekken van uitkeringen aan hen.
Het gaat m.n. om de uitvoering van alle taakonderdelen van de Participatiewet (met uitzondering van bijzondere bijstand).

Bestuurlijk belang

Het algemeen bestuur bestaat uit één lid uit de colleges per deelnemende gemeente. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan. De voorzitter is thans de wethouder arbeidsmarkt van de gemeente Tiel. De voorzitter van het algemeen bestuur is tevens voorzitter van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bestaat, naast de voorzitter, uit twee leden, die worden benoemd door en uit het algemeen bestuur.

In de begroting staat welke bijdrage elke gemeente verschuldigd is ter dekking van alle kosten van het openbaar lichaam. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de deelnemers er steeds zorg voor zullen dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.
Het openbaar lichaam ontvangt van de deelnemers de volgende bijdragen:

  1. de uitvoeringkosten, daaronder begrepen de kosten van leningen en andere verstrekkingen die voortvloeien uit de uitvoering van wet- en regelgeving. Deze bijdrage wordt ook weergegeven als de gemeentelijke bijdrage.
  2. het Participatiebudget van de Participatiewet (inclusief middelen voor WSW zittend bestand). Hierop brengen de deelnemers 5% van de middelen in mindering voor gemeentelijke participatietrajecten voor werkzoekenden groep 4.
  3. het Inkomensdeel van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidies). Hierop brengen de deelnemers de ontvangsten uit vorderingen in aftrek.

Betrokkenen

De gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel.

Belangrijkste ontwikkelingen

Werkzaak is operationeel vanaf begin 2016. Najaar 2016 is de eerste bestuursrapportage uitgebracht door Werkzaak over de uitvoering van de Participatiewet. Hierin zijn de prestaties en resultaten t/m augustus 2016 opgenomen. Deze bestuursrapportage is een instrument dat de gemeente(n) de mogelijkheid biedt om Werkzaak te volgen en te sturen. Ook kan de bestuursrapportage een beter zicht geven op de ontwikkeling in de beschikbare budgetten. Dit moet zich door ontwikkelen in de komende jaren.
Dit als onderdeel van een beleidscyclus welke nog verder wordt afgestemd op die van de gemeente(n). Zowel begroting als rekening van Werkzaak worden ter behandeling aan de raad aangeboden met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen bij Werkzaak.

Relatie met programma's

2. Sociaal Domein "Tiel kan meer"

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

2.500

2.642

11.010

5.409

4.529

0

Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR)

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Samenwerking bij de heffing en invordering van de waterschapsbelastingen, afvalstoffenheffing en gemeentelijke belastingen, alsmede bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken en het beheer en de uitvoering van de vastgoedinformatie. De verordenende bevoegdheid blijft bij de gemeente.

Bestuurlijk belang

Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.
Uit het Algemeen Bestuur wordt een Dagelijks bestuur van 3 leden gekozen.

Betrokkenen

De deelnemers zijn Waterschap Rivierenland, gemeenschappelijke regeling regio Rivierenland (AVRI) en de gemeenten Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Montfoort, Neerijnen, West Maas en Waal, Wijk bij Duurstede, IJsselstein en Tiel.

Relatie met programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

549

549

259

139

6.789

4.873

Industrieschap Medel

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Dit samenwerkingsverband heeft als doel de ontwikkeling van het bedrijvenpark Medel. Medel heeft zowel een lokaal, subregionaal als (boven) regionaal karakter en is gelegen in de gemeente Tiel.

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur (AB) zijn de betrokken gemeenten vertegenwoordigd met elk 4 leden welke zijn aangewezen door de Raad.
In het Dagelijks Bestuur hebben van iedere gemeente 2 collegeleden zitting welke zijn aangewezen door het AB.
De voorzitter en waarnemend voorzitter worden gekozen uit de Tielse leden.

Betrokkenen

Neder-Betuwe en Tiel zijn de deelnemende gemeenten.

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2016 is gewerkt aan de gebiedsuitbreiding van bedrijvenpark Medel: ’Medel Afronding’. De eerste fase wordt uitgevoerd middels een door de provincie Gelderland vastgestelde planologische maatregel. De provincie doet dit door middel van een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), dit is hetzelfde als een bestemmingsplan maar dan uitgevoerd door de provincie. In februari 2015 is het aangepaste PIP vastgesteld door de Provinciale Staten. Op 27 mei 2016 is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden door de uitspraak van de Raad van State.
In 2016 heeft het Industrieschap Medel samen met de gemeenten Tiel en Neder-Betuwe gewerkt aan het ontwerpbestemmingsplan voor de tweede fase van ‘Medel afronding’.
Alle benodigde onderzoeken, inclusief het nieuwe beeldkwaliteitsplan ‘Medel Afronding’, zijn afgerond en in november 2016 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.
Eind 2016 is het Industrieschap gestart met het uitnodigen van de bezwaarmakers om te kijken of tot een minnelijke schikking gekomen kan worden.
Het toekomstige uitbreidingsgebied voor Medel beslaat twee delen. Een deel is hoofdzakelijk een herverkaveling van het bestaande bedrijventerrein en de aangrenzende groenstrook. Een deel is een nieuwe ontwikkeling van het bedrijventerrein.

Relatie met programma's

5. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

0

0

0

0

50.134

39.495

Recreatieschap Nederrijn Lek en Waal

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het recreatieschap behartigt de gezamenlijke belangen op het gebied van openluchtrecreatie, toerisme, landschapschoon en natuurbescherming op bovenlokaal niveau. Samen met het Natuur- en Recreatieschap Lingegebied en het Recreatieschap Over-Betuwe wordt deelgenomen in de B.V. Recreatiemaatschappij Rivierengebied. Sinds mei 2008 is de naam gewijzigd en wordt gewerkt vanuit de handelsnaam Uit®waarde.

Bestuurlijk belang

In het Algemeen Bestuur zijn alle betrokkenen met één of meer leden vertegenwoordigd.

Betrokkenen

Deelnemende gemeenten zijn Buren, Culemborg, Druten, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal.

Belangrijkste ontwikkelingen

Relatie met programma's

5. Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

0

0

0

0

6.853

6.853

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Rijk, Provincie en gemeenten willen de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu verbeteren. Daarom is een uitvoeringsorganisatie opgericht die taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving uitvoert.

Bestuurlijk belang

Alle betrokkenen zijn vertegenwoordigd met 1 collegelid in het Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter uit 3 leden.

Betrokkenen

De deelnemers zijn Provincie Gelderland en de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Belangrijkste ontwikkelingen

In 2016 hebben zich een aantal algemene ontwikkelingen voorgedaan:
·De toename in het aantal vergunningaanvraag die eind 2014 is ingezet, heeft zich na 2015 ook in 2016 doorgezet. Uit onderzoek blijkt dat de aanwezig capaciteit en de hoeveelheid werk niet meer in evenwicht is. In 2017 is met deze ontwikkeling in de werkprogramma's rekening gehouden.
·Privatisering bouwtoezicht: Het ministerie van BIZA werkt aan een nieuwe stelsel voor het bouwtoezicht. Op 21 februari 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om de privatisering door te zetten als onderdeel van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen. De wet zal worden aangeboden aan de Eerste Kamer. De gevolgen en effecten zullen op de voet worden gevolgd.
· Omgevingswet 2018: Medio 2018 komt één Omgevingswet die een groot aantal andere wetten gaat vervangen. De ODR heeft een projectgroep geformeerd om met de deelnemers te verkennen wat dit voor de ODR gaat betekenen.
·Op 23 november 2015 heeft het DB het Concernplan 'Naar een robuuste Omgevingsdienst' (2016 - 2018) vastgesteld. Hierin staan alle activiteiten en projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling. Het ODR heeft de uitvoering voortvarend ter hand genomen. Er zijn ruim dertig acties/ projecten gestand waarvan er negen volledig zijn afgerond.
·In de zomer van 2016 is er een start gemaakt met een pilot klanttevredenheidsonderzoek onder aanvragers van een omgevingsvergunning bouw. Ruim 56 aanvragers hebben gereageerd, hiervan is 40% zeer tevreden, 49% tevreden en 11% ontevreden.

Relatie met programma's

1. Veiligheid

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

845

863

1.117

1.101

1.034

1.462

Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Vestigingsplaats

Culemborg

Rechtspositie

Gemeenschappelijke regeling

Doelstelling

Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het terrein van de bedrijfsvoeringstaken met als doel het verlagen van kosten, het verhogen van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en het bieden van kansen aan medewerkers.

Bestuurlijk belang

Iedere deelnemer wijst 1 lid van het bestuur aan. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

Betrokkenen

De deelnemers zijn de gemeenten Culemborg, Geldermalsen en Tiel.

Belangrijkste ontwikkelingen

2016 is het eerste jaar dat de GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB) als zelfstandige organisatie functioneert. Op 1 april 2016 zijn de medewerkers definitief geplaatst en formeel in dienst getreden bij BWB. Ook heeft BWB de planning & controlcyclus opgestart met een tweetal voortgangsrapportages over 2016 en de kaderbrief en begroting 2017. In 2016 heeft ook de bestuurlijke besluitvorming over de uitbreiding van BWB met de taken Juridische Zaken en Facilitaire Zaken plaatsgevonden. De gemeenten Tiel en Culemborg dragen begin 2017 deze taken over aan BWB. Geldermalsen heeft er, vanwege samenloop met het herindelingstraject met Neerijnen en Lingewaal, voor gekozen om deze taken nu niet over te dragen. Binnen BWB loopt een cultuur- en verandertraject waarbij elke medewerker bijdraagt aan de verdere professionalisering van BWB. Vakinhoudelijk heeft BWB met succes een grote stap gezet in het digitaliseren van de planning & controlproducten van de gemeenten en de gezamenlijke werkgeversvisie. Tot slot hebben BWB en de GR Werkzaak Rivierenland ervoor gekozen om op dit moment de bedrijfsvoeringstaken niet te bundelen.

Relatie met programma's

-

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

3.553

3.491

202

0

2.891

0