Deelnemingen

Deelnemingen

BNG Bank

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtspositie

NV

Doelstelling

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Met specifieke financiële dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast streeft BNG Bank naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. De gemeente heeft 36.803 aandelen met een nominale waarde van € 92.008.

Betrokkenen

De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.

Belangrijkste ontwikkelingen

BNG Bank heeft over 2016 een nettowinst van EUR 369 miljoen behaald, een toename van EUR 143 miljoen ten opzichte van 2015. De uitkering per aandeel over 2015 bedraagt € 1,02. Met 36.803 aandelen hebben we in 2016 over 2015 € 37.539 aan dividend ontvangen.
Over 2016 bedraagt de uitkering per aandeel € 1,64. Daarmee wordt in 2017 een dividend ontvangen van € 60.356.

Relatie met programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

n.v.t.

n.v.t.

4.486

4.163

149.514

145.317

Vitens N.V.

Vestigingsplaats

Utrecht

Rechtspositie

NV

Doelstelling

Het doel van Vitens is de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf in de ruimste zin van het woord. Dat houdt onder meer in: winning, productie, transport, verkoop en distributie van water en verder het verrichten van alles dat met de publieke watervoorziening verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn.

Bestuurlijk belang

De aandeelhouders hebben geen directe bemoeienis met de dagelijkse gang van zaken binnen het bedrijf. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De gemeente Tiel heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang. Twee keer per jaar is er een aandeelhoudersvergadering. Daarin wordt gestemd over nieuwe tariefvoorstellen en wordt het jaarverslag vastgesteld. De aandeelhouders krijgen jaarlijks dividend uitgekeerd. De gemeente Tiel bezit 42.728 gewone aandelen.

Betrokkenen

Behalve Nuon zijn gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied aandeelhouder van Vitens, dat is opgezet als een naamloze vennootschap.

Belangrijkste ontwikkelingen

Over 2015 is in 2016 aan de gemeente Tiel € 163.000 dividend uitgekeerd (over 2014 € 124.000). Resultaten over 2016 zijn op het moment van dit schrijven nog niet bekend.

Relatie met programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien.

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

n.v.t.

n.v.t.

n.n.b.

471.700

n.n.b.

1.242.700

Stichting beheer aandelen Logistieke Hotspot Rivierenland

Vestigingsplaats

Tiel

Rechtspositie

Stichting

Doelstelling

Het doel van de stichting is vooral gelegen in het administreren van de aandelen in het kapitaal van de Logistieke Hotspot Rivierenland BV.

Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit zes personen die op voordracht van verschillende groepen certificaathouders ('bloedgroepen') zijn benoemd. De zes bloedgroepen bestaan uit: groep 1 – gemeenten, groep 2 – Provincie Gelderland en de Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland, groep 3 – bedrijven Logistiek, groep 4 – Ontwikkelaars, bouwbedrijven, installatiebedrijven, groep 5 – Agro bedrijven en groep 6 – Financiële instellingen en overige partijen. Voor de uitvoering van activitieten is de Logistieke Hotspot Rivierenalnd BV opgericht. De Stichting is enig aandeelhouder hiervan. De gemeente heeft met 200 certificaten geen directe zeggenschap maar kan haar zeggenschap uitoefenen via de bestuurder vanuit groep 1. De bestuurder vanuit groep 1 heeft 20% zeggenschap in de Stichting.

Betrokkenen

Diversen, zie onderverdeling in 'bloedgroepen'.

Belangrijkste ontwikkelingen

De gemeente is met 200 certificaten certificaathouder van de Logistieke Hotspot Rivierenland BV (LHR). Met logistiek als speerpunt binnen de regionale ambities is de LHR een belangrijke samenwerkingspartner. Samen met de provincie Gelderland, ontwikkelingsmaatschappij Oost NV en de logistieke regio's Arnhem/Nijmegen en de Liemers is een interregionaal samenwerkingsverband ontstaan onder de vlag van Logistics Valley. Binnen de provinciale ruimtelijke ontwikkelingsopgave Gelderse Corridor is gezocht naar mogelijkheden voor een intensievere samenwerking.
Op de nationale vastgoedbeurs Provada heeft Logistics Valley zich samen met de LHR en het bedrijvenpark Medel gepresenteerd. Tevens is de LHR en Medel vertegenwoordigd geweest tijdens een handelsmissie naar Indonesië. Hier zijn contacten gelegd op zowel bestuurlijk (nationaal en provinciaal) als zakelijk niveau (o.a. met grote logistieke dienstverleners en ontwikkelaars in Indonesië). De LHR is samen met andere partners gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van een food consolidatie Centrum (FCC) en food innovatie-centrum (FIC). De LHR heeft op 6 december de werkconferentie ondernemen-onderwijs-arbeidsmarkt georganiseerd om de bedrijvigheid en het vestigingsklimaat aan te trekken en verder te versterken middels een kwalitatief goede arbeidsmarkt met een goede match van ondernemers, onderwijs en talenten.

Relatie met programma's

5. Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling

Financieel belang
(x € 1.000)

Begrote
bijdrage 2016

Werkelijke
bijdrage 2016


Eigen vermogen


Vreemd vermogen

31-12-2016

31-12-2015

31-12-2016

31-12-2015

2

2

n.b.

n.b.

n.b.

n.b.