Doelen

Indicatoren

Realisatie

2014

2015

2016

Bron

Nulmeting

Norm

1

Goed voorbereid aan de start

Aantal afgegeven VVE-indicaties door het consultatiebureau (kalenderjaar)

76

71

113

STMR

-

Aantal VVE-plaatsen (kalenderjaar)

148

148

148

Peuterspeelzalen Tiel BV

-

-

% deelname VVE-peuters aan een voorschools programma (kalenderjaar)

97%

91%

90%

Peuterspeelzalen Tiel BV

-

2

Niemand mag uitvallen

Aantal leerlingen basisonderwijs

3862

3768

3545

JVS (jeugdvolgsysteem leerplicht) m.i.v. schooljaar 2015-2017, daarvoor ProWeb leerlingen

2016= schooljaar 2016-2017, peildatum 1-8-2016.

Aantal leerlingen (voortgezet) speciaal onderwijs

616

655

558

Prognose SO 2015, Pronexus

2015= peildatum 1 oktober 2014, 2016= prognose, in afwachting van het volgende rapport.

Aantal leerlingen voorgezet onderwijs (Lingecollege)

3010

2972

3035

leerplicht/ DUO

2016= 3035, van wie 2224 Tielse leerlingen.

Voortgezet onderwijs (buiten Tiel)

473

502

581

leerplicht

Volledig leerplichtigen 5 t/m 12 jaar

3885

3782

3812

leerplicht

Volledig leerplichtigen 13 t/m 16 jaar (excl. kwalificatieplichtigen)

1715

1961

2322

leerplicht

Kwalificatieplichtigen 16 t/m 17 jaar

1008

882

845

leerplicht

Kwalificatieplichtigen 15 jaar

0*

0*

580

leerplicht

Vanuit het vorige systeem van leerplicht waren deze cijfers over 2013, 2014 en 2015 niet te genereren. Daarnaast zijn deze cijfers geen indicatoren geweest in de voorgaande begroting.

Totaal leerplicht- en kwalificatieplichtigen

6651

6625

6317

leerplicht

2016= schooljaar 2016-2017

Relatief verzuim

294

415

472

leerplicht

2016= schooljaar 2015-2016, betreft het aantal werkprocessen relatief verzuim.Op landelijk niveau is er steeds meer aandacht voor het onderwerp leerplicht. Uitval van voortijdig schoolverlaten geniet op landelijk én Europees niveau een hoge prioriteit. Vanuit het Ministerie OCW wordt er ook gestuurd op verzuimbeleid richting scholen;Steeds meer scholen hebben hun administratie op orde en daardoor verzuim beter in beeld. Dit zorgt mogelijk voor een toename van het aantal meldingen

Signaalverzuim/beginnend verzuim

0

0

0

leerplicht

Deze indicator maakt deel uit van de indicator/het werkproces relatief verzuim.Mocht er in de toekomst behoefte zijn aan een overzicht van het aantal meldingen, dan kan hierover gesproken worden en moet dit worden ingericht. Per 1 april 2017 zijn alle schoolcategorieën aangesloten op het verzuimregister, dit maakt het aanleveren van verzuimmeldingen als indicator mogelijk.

Absoluut verzuim

1

35

35

leerplicht

2016= schooljaar 2016-2017Het vorige leerplichtsysteem werkte met peildata. De score 2013 -2015, heeft betrekking op een aantal absoluut verzuimers op de peildatum. Het huidige leerplichtsysteem (JVS) geeft een betrouwbaar beeld weer. Namelijk, het totaal aantal absoluut verzuimers gedurende het schooljaar 2015-2016. Hieronder kunnen kortdurende absoluut verzuimers vallen, te weten kinderen die vanwege een verhuizing nog niet op een school staan ingeschreven tot de langdurige die in afwachting zijn passende onderwijsplek of vrijstelling.Wekelijks worden deze kinderen in beeld gebracht en wordt er actie op ondernomen.

Luxe verzuim

10

2

56

leerplicht

2016= schooljaar 2015-2016, dit betreft het aantal werkprocessen luxe verzuim.Het huidige leerplichtsysteem, maakt het mogelijk om, een beeld te geven van het aantal werkprocessen luxe verzuim. Voorheen was de indicator, het aantal processen-verbaal luxe verzuim.

Verzoek om vrijstelling ander onderwijs (art. 15)

1

3

2

leerplicht

Verzoek om vrijstelling gewichtige omstandigheden (Art. 11g / Art. 14)

7

4

4

leerplicht

Verzoek om vrijstelling tijdelijke onderbreking/ gedoogbeschikking

6

2

2

leerplicht

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5 onder a (lichamelijke of psychische grond)

7

10

8

leerplicht

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5 onder b (bedenkingen tegen richting van het onderwijs)

0

0

0

leerplicht

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5 onder c (bezoek school in het buitenland)

1

7

5

leerplicht

Verzoek vrijstelling inschrijvingsplicht Art. 5a (Trekkend bestaan)

1

0

0

leerplicht

Aantal Tielse deelnemers aan VO en MBO (12-23 jaar)

3664

3691

NB

VSV-verkenner

waarvan nieuwe VSV'ers

83

61

nb

VSV-verkenner

% VSV'ers

2,3%

1,7%

nb

VSV-verkenner

2016 betreft schooljaar 2015 - 2016

3

Laaggeletterden

Aantal deelnemers programma laaggeletterdheid ROC

-

198

151*

ROC Rivor

-

* stand van zaken 1 oktober 2016

Aantal certificaten laaggeletterdheid ROC

25

70

20

ROC Rivor

-