Inwoners met een ondersteuningsvraag

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Inwoners met een ondersteuningsvraag

  • Algemene, collectieve en individuele voorzieningen worden verder doorontwikkeld
  • Het ontwikkelen van een integrale visie ten aanzien van de toegang tot het sociale domein (Portaal)
  • Het positioneren en verankeren van de functie cliëntondersteuning binnen het sociaal domein

Welzijn nieuwe stijl

In 2015 startte met de notitie ‘ Welzijn nieuwe stijl’ een ontwikkeling om de welzijnsactiviteiten in Tiel opnieuw te bekijken, met het oog op betere (keten)regie, samenwerking en preventie. Op initiatief van de gemeente zijn de grootste welzijnsinstellingen in Tiel in 2016 aan de slag gegaan om een beter op elkaar afgestemd aanbod van voorzieningen te bieden. De insteek daarbij is uitgaan van de belevingswereld van inwoners met een ondersteuningsvraag. Volwaardig meedoen, zorg en ondersteuning zo dichtbij als nodig en uitgegaan wordt van de eigen kracht én samenkracht van inwoners waren daarbij uitgangspunten.

Eind 2016 is door de gemeente het uitvoeringsprogramma ‘Welzijn Next Level’ vastgesteld, waarin de welzijnsorganisaties hun plannen presenteren. In 2017 zal dit plan verder worden aangescherpt en uitgewerkt in een concrete werkwijze. Ook zal de verbinding met de verschillende beleidsplannen (waaronder Wmo-Jeugd en Schuldhulpverlening/ minimabeleid) worden gemaakt.

Portaal sociaal domein
In Tiel hebben we ervoor gekozen om met de invoering van de transities (2015) de bestaande toegangen intact te laten en te blijven gebruiken.
De gemeentelijke toegang Jeugd is met de invoering van de Jeugdwet (2015) vormgegeven door de vier wijkteams Jeugd.
In 2016 hebben we als gemeente onderzoek laten doen naar zowel de gemeentelijke toegang Jeugd als naar de gemeentelijke toegangen niet-jeugd. Beide onderzoeken zijn verricht door het Verwey-Jonker Instituut. De conclusies en aanbevelingen van beide onderzoeken worden meegenomen bij het ontwikkelen van een integrale visie ten aanzien van de toegang toe het sociaal domein (Portaal). Dit wordt in 2017 opgepakt.

Cliëntondersteuning
De MEE wordt door de gemeente gesubsidieerd voor het bieden van cliëntondersteuning. De cliëntondersteuning is toegankelijk voor alle inwoners, maar richt zich vooral op inwoners met beperkte regie, beperkte sociale redzaamheid, die problemen hebben met het zelfstandig participeren in de samenleving. De MEE is een van de organisaties die meedoet aan het programma Welzijn Next Level.