Verhogen van het aantal passende arbeidsplaatsen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Verhogen passende arbeidsplaatsen

  • PSO certificering op niveau 1 door gemeente Tiel; en stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en PSO o.a. via het toepassen van social return.

Voor een PSO certificering op trede 1 in 2018 moet eerst worden bepaald wat de huidige positie van Tiel zou zijn op die ladder. De inventarisatie daarvoor vindt nu plaats door BWB.
Een coördinator Social Return is ingehuurd. Hij heeft de ontwikkeling van SROI vorm gegeven. Afspraken en processen met inkoop en aanbesteding, met Werkzaak. Informatie en presentatie aan werkgevers. Resultaat is dat er beduidend meer SROI resultaten worden behaald dan voorgaande jaren. Een jaarverslag SROI over 2016 is/wordt tegelijk met deze jaarstukken aan de commissie Bestuur aangeboden. Van belang is de doorontwikkeling en borging van SROI binnen de organisatie.

  • Werkgelegenheidskansen ondersteunen en benutten vanuit Medel en de regionale speerpunten Logistiek en economie, en recreatie en toerisme.

De Regio ambitie speerpunten Agribusiness, Economie+Logistiek, Recreatie+Toerisme zijn vertaald naar een Uitvoeringsprogramma, Investeringsfonds. Greenport heeft een branchepool Tuinbouw. Vanuit deze economische ontwikkelingen is er een toenemende verbinding met de arbeidsmarkt inzet. Dit gebeurt m.n. via het RW/POA.
De Stecgroep doet onderzoek naar de vraag en het aanbod van arbeid in de logistiek. Er wordt gedacht aan een plan voor een Logistieke Campus Rivierenland (ROCrivor, Logistieke Hotspot Rivierenland).
Hart van Tiel heeft contacten met het ROCrivor over het praktijklab, pop-up store, e.d. Deze initiatieven ondersteunen en bevorderen de mogelijkheden voor de arbeidsmarkt.

  • Het regionaal Werkbedrijf positioneren en stimuleren om te komen tot effectieve afspraken over garantiebanen, werkgeversbetrokkenheid en aansluiting van het (beroeps-)onderwijs.

In 2016 is een publicatie aan de raad ter kennis gebracht waarin te lezen was dat Rivierenland heel goede resultaten haalt met de garantiebanen. De Banenafspraak/trendrapportage 3-2016 voor Rivierenland geeft 903 regulier banen, en 530 uitzend+detacheringsbanen. De meeste garantiebanen worden gecreëerd in het regulier bedrijfsleven en minder bij onderwijs en overheid. Tiel heeft diverse banen voor de doelgroep banenafspraak. Deze worden t.b.v. de PSO-certificering geïnventariseerd. Tiel ondersteunt het plaatsen van mensen op garantiebanen door gericht uitvoering te geven aan social return. Sinds mei 2016 is daarvoor een coördinator social return actief.”
De doelgroep voor de garantiebanen omvat 2.734 werkzoekenden.
Het Regionaal Werkbedrijf is samengegaan met het POA (platform onderwijs arbeidsmarkt). Daardoor zijn niet alleen werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers maar ook het (beroeps-)onderwijs betrokken bij de arbeidsmarktvraagstukken in de regio.