De arbeidsmarktparticipatie verhogen; verminderen van de werkloosheid

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Verhogen van de arbeidsparticipatie

  • Effectieve uitvoering van de Participatiewet door de Werkzaak vanuit het stadhuiscomplex Tiel.

Werkzaak is operationeel vanaf begin 2016. Najaar 2016 is de eerste bestuursrapportage uitgebracht door Werkzaak over de uitvoering van de Participatiewet. Hierin zijn de prestaties en resultaten t/m augustus 2016 opgenomen. Deze bestuursrapportage is een instrument dat de gemeente(n) de mogelijkheid biedt om Werkzaak te volgen en te sturen. Deze rapportage wordt afgestemd op de gemeentelijke P&C cyclus. Ook kan de bestuursrappportage een beter zicht geven op de ontwikkeling in de beschikbare budgetten. Eind december zijn Werkzaak en het UWV verhuisd naar het Stadhuiscomplex. Zowel de regiobrede als de gemeentelijke uitvoering van de Participatiewet e.d. vindt nu plaats vanuit het Stadhuis Tiel.

  • Beperken van het bijstandsvolume, terugdringen van financieel tekort en benutten van de Vangnetuitkering SZW.

Conform de landelijke prognoses van het CPB is ook in Tiel het bijstandsvolume gestegen. Oorzaken liggen o.a. in de toename van het aantal statushouders, kortere duur van de WW en de wijziging van de Wajong. Over 2016 resulteert daardoor een tekort op het budget. Een aanvraag Vangnetuitkering over 2016 is in voorbereiding. De raad is daarover geinformeerd in de vergadering van 21 september 2016. Mogelijke uitkering kan € 1,2 mln. bedragen.

  • Invoering en toepassen wet Taaleis

De taaleis is in uitvoering genomen door Werkzaak. Deze taaleis richt zich op burgers met een bijstandsuitkering waar aan de arbeidsverplichting is verbonden. De taaleis leidt tot een toename van cursisten aan het educatie aanbod van het ROCrivor.

  • Ontwikkeling en toepassing van de instrumenten beschut werk en loonkostensubsidie

Beide instrumenten blijken in 2016 inderdaad nieuw. Het gebruik en de toepassing ervan beperkt zich tot een klein aantal. Dit is een landelijk beeld. Daarom wordt beschut werk per 2017 verplicht opgelegd aan gemeenten en wordt een te realiseren aantal per gemeente berekend. Anders dan in diverse andere gemeenten voert Werkzaak dit instrument wel gewoon uit voor onze gemeente(n).

  • Doorontwikkeling van de samenwerking en afstemming met de VSO- en Praktijkscholen

Vanuit het zg. scholenoverleg is een goede samenwerking op uitvoerend nivo ontstaan tussen de VSO-Pro scholen en Werkzaak. Waar nodig worden jongeren van deze scholen in overleg overgenomen in een traject dat is gericht op arbeid. Deze aanpak geldt ook voor mogelijke uitvallers uit het Entree onderwijs bij het ROCrivor.
Op strategisch beleidsnivo is een projectgroep samengesteld welke in POA-verband sturing gaat geven aan de aanpak van jeugdwerkloosheid en dienstverlening aan kwetsbare jongeren in Rivierenland.

  • Oriëntatie op de ontwikkeling van afstemming en samenwerking beschut werk en dagbesteding wmo

Er is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en meerwaarden van nauwere samenwerking door beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding. Zowel instellingen vanuit arbeidsmarkt als zorgaanbieders hebben deelgenomen aan het onderzoek. Er worden zeker mogelijkheden en kansen gezien, maar ook risico's. Mede op basis van dit onderzoek wordt hieraan in 2017 een vervolg gegeven in een wat bredere sociaal domein benadering.

  • Beleid, inzet en besteding van 5% van het reïntegratiebudget tbv de doelgroep 4 (participatie/zorg)

Het gaat om burgers die in ieder geval binnen een termijn van 2 jaar geen enkel zicht hebben op aansluiting bij de arbeidsmarkt. Er is vooral aandacht gegaan naar het ontvlechten van de doelgroep 4 ten opzichte van de doelgroepen 1-2-3, en ook het ontvlechten van het voor hen beschikbare budget. Eind 2016 is vooral ingezet op het verkrijgen van een goed inzicht in de doelgroep 4. O.a. vanuit Welzijn next level zal op deze doelgroep ingespeeld moeten worden.