Lokale en regionale auto-onstluiting

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Regionale auto-ontsluiting

Lokale auto-ontsluiting

  • Aanpassing ontsluiting Medel in oostelijke en westelijke richting
  • In het voorjaar van 2016 heeft de Provincie de N835 (Industrieweg) aangepast, inclusief de afritten van  aansluiting 33 (Tiel). Vrachtverkeer kan daardoor vlotter vanaf de A15 naar Kellen en Medel rijden. Op de kruispunten van de Industrieweg met de Kellenseweg en de Staartsestraat is de doorstroming verbeterd.
  • In het najaar van 2016 heeft de Provincie aansluiting 34 (Echteld) gereconstrueerd. Door deze aanpassing kan het verkeer vlotter vanaf De Diepert naar de A15 en omgekeerd.
  • Verder overleg met Rijk en Provincie over de doorstroming op de A15 (i.s.m. Regio Rivierenland en bedrijfsleven)
  • Op 18 mei 2016 heeft Regio Rivierenland een conferentie georganiseerd ter afsluiting van het onderzoek naar de problematiek op de A15. Vervolgens is er een brede coalitie gevormd, waarin de provincies Gelderland en Zuid-Holland, de regio's Rivierenland en Drechtsteden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven participeren.
  • Eind 2016 heeft deze coalitie een ambitiedocument geagendeerd in de Bestuurlijke Regiegroep MIRT goederencorridors. Naar aanleiding hiervan is het onderwerp A15 opgenomen in het einddocument MIRT onderzoek goederencorridors, om begin 2017 aan te bieden aan de Minister van Infrastructuur. Daarop vooruitlopend is door het Rijk reeds € 200 mln. gereserveerd voor de goederencorridor Oost (A15/Waal/Betuweroute) op basis van wederkerigheid, dat wil zeggen ook bijdragen van andere partijen.

Parallel hieraan wordt een opzet gemaakt voor de vervolgfase MIRT onderzoek: welke deelprojecten daar uit voortkomen, het proces en de planning en de te betrekken partijen. De A15 zal daar ook een plaats in krijgen.

  • Rotonde Rivierenlandlaan-Siependaallaan (gerealiseerd in 2005)
  • Op 30 november 2016 heeft Gedeputeerde Staten het bezwaar tegen de terugvordering van het voorschot van € 97.392,80 op de subsidie voor de aanleg van de rotonde niet-ontvankelijk verklaard. Op 20 december 2016 heeft het college tegen dit besluit beroep aangetekend bij de rechtbank.