Regionale OV-ontsluiting

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Regionale openbaar vervoer ontsluiting

  • In 2016 is het Regionale Vervoerssysteem Versis tot stand gekomen. Dat ter vervanging van het Provinciale Vervoerssysteem Regiotaxi dat per 01-01-2017 is opgehouden te bestaan.

In opdracht van Tiel en de 9 andere gemeenten in de Regio heeft Regio Rivierenland het regionale vervoersysteem, samen met de 10 gemeenten, vormgegeven. Via Europese aanbestedingen zijn een Regiecentrale en vervoerders ingekocht.

  • Uitwerking van de Openbaar Vervoervisie van de Provincie in nauwe samenwerking met de overige gemeenten in Regio Rivierenland en gebruikers van het openbaar (bus)vervoer
  • Eind 2015 heeft de Provincie aan het Servicepunt Thuiswonen opdracht gegeven voor een proef met de vervoersdienst "Automobiel". De vervoersdienst biedt individueel vervoer aan en wordt uitgevoerd door vrijwilligers. Inmiddels worden met deze dienst gemiddeld 350 ritten per maand uitgevoerd en wordt het concept in diverse plaatsen binnen en buiten de regio uitgerold. De proef wordt door de ambtelijke organisatie begeleid.
  • In 2016 heeft de Provincie aan de Stichting DIRK III opdracht gegeven voor een proef met de vervoersdienst "Flip&Klaar". Deze dienst biedt vervoer op afroep aan tussen station Tiel en Medel/Kellen, als aanvulling op het bestaande openbaar vervoer. Bij station Tiel worden ten behoeve van deze dienst enkele deelauto's en deelfietsen geplaatst. De proef wordt begeleid door de ambtelijke organisatie.
  • Verder overleg met de Provincie over behoud van de treinverbinding Tiel – Arnhem
  • Op 13 april 2016 is bestuurlijk overleg gevoerd over de spoorknoop bij Elst. In dit overleg hebben de gemeenten langs de spoorlijn, de provincie Gelderland, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Nederlandse Spoorwegen, Arriva en ProRail overeenstemming bereikt over de uitvoering van concrete maatregelen die alle treindiensten tussen Arnhem en Nijmegen (inclusief de doorgaande treindienst Tiel – Arnhem) op een robuuste wijze mogelijk maken. Ook over de verdeling van de kosten zijn afspraken gemaakt.