Aantrekkelijk wonen en leven stimuleren door ruimtelijke ontwikkeling en inrichting verder vorm te geven

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Ruimtelijke ontwikkeling
en inrichting

 • Uitvoeren meerjarenplan Planologisch Beleid 2015-2025
 • integrale herziening bestemmingsplan Buitengebied is in uitvoering: Op 23 maart 2016 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie buitengebied vastgesteld. De voorbereidingen voor het bestemmingsplan zijn in gang gezet.
 • integrale herziening bestemmingsplan Binnenstad is in uitvoering: Het werkdocument binnenstadsvisie is in samenspraak met de samenleving opgesteld en besproken tijdens een beeldvormingsavond. In september 2016 heeft een kaderstellende discussie in de gemeenteraad plaatsgevonden aan de hand van stellingen ter voorbereiding op de structuurvisie voor de binnenstad. De structuurvisie wordt in samenspraak met de stakeholders uit de samenleving verder vorm gegeven.
 • Uitvoeren van het Masterplan Waalfront in deelprojecten
 • uitvoeren ontwikkeling Westluidense Poort: De bouw van de parkeergarage en het cultuurcluster zijn in volle gang. In de loop van 2017 wordt de parkeergarage geopend. De opening van het cultuurcluster is dit najaar voorzien.
 • het gefaseerd ontwikkelen en uitvoeren van FluviaTiel: FluviaTiel fase 1 is aanbesteed en gegund. De uitvoering van de werkzaamheden starten in juli 2017.
 • planontwikkeling Santwijckse Poort: fase 1 (parkeerterrein “Poort van Santwijk” en groen “Het Groenehart park”) en fase 2 (aanpassing van kruispunt in rotonde) bevinden zich in de realisatiefase. Oplevering wordt begin april 2017 verwacht.
 • Planontwikkeling (en realisatie van onderdelen van de) Burense Poort: In 2016 is als eerste onderdeel van de ontwikkeling van de Burense Poort een voetgangersbrug aangelegd over de gracht. Hierdoor is er een extra verbinding voor voetgangers gerealiseerd tussen de binnenstad en de Burense Poort/treinstation.
 • Impactanalyse Omgevingswet: Op 31 augustus 2016 heeft de raad in een beeldvormende avond kennis gemaakt met de Omgevingswet en de mogelijke impact daarvan voor gemeenten. In het voorjaar van 2017 wordt met de  raad een procesdocument voor de implementatie van de Omgevingswet besproken.
 • Uitvoeren ontwikkeling Wielerpark Schaarsdijkweg
 • Start aanpak/uitvoering Waalkade, parkeren en kademuur
 • Opstellen van het Tiels ruimtelijk investeringsprogramma (TRIP): Er zijn diverse onderzoeken gestart waaronder een onderzoek naar de stagnatie in de woningbouw. In de regio zijn afspraken gemaakt over de verdeling van de woningbouwcontingenten.
 • Samenwerken en ondersteuning van door Hart van Tiel geïnitieerde Projecten Binnenstad: Hart van Tiel is in samenwerking met diverse partijen (waaronder de gemeente Tiel) diverse projecten aan het voorbereiden en uitvoeren.

Speerpunten

Actiepunten

Goed wonen

In 2016 is gewerkt aan de uitvoering van de meerjarige actieprogramma's van de woonvisie en de prestatieafspraken.

 • Het projectplan aanpak problematiek arbeidsmigranten is vastgesteld. In 2017 wordt het inzetten van huisvestingsbeleid onderzocht.
 • Regionaal is gekomen tot een Regionale woonagenda en Regionaal woningbouwprogramma.