Het op niveau houden en/of brengen van het rioleringsstelsel/het oppervlaktewater

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten conform begroting

Onderhoud van het rioleringsstelsel/het oppervlaktewater

  • De ontwerpen voor diverse oeveraanpassingen in Tiel Noord zijn verder uitgewerkt. Ook voor de oeveraanpassingen in de waterpartij bij de Kwelkade is een ontwerp gemaakt.
  • De benodigde waterberging voor Kellen (nevengeul Doode Linge) en de oeveraanpassingen (conform oeverplan) zijn verder voorbereid en de uitvoering is overgedragen aan het Waterschap Rivierenland.
  • Om de doorspoeling vanuit de Stadsgracht naar de Doode Linge te verbeteren, is een nieuwe stuw aangebracht.
  • Binnen het programma Tiel Oost zijn de waterberging Doode Linge (De Hennepe) en het Waterplein Vogelbuurt gerealiseerd. De benodigde onderzoeken voor de Spoorsingel zijn uitgevoerd. De verdere voorbereiding en uitvoering zijn overgedragen aan het Waterschap Rivierenland. De Wadi Latensteinse Rondweg is verder voorbereid.
  • Uitvoeren van de regionale samenwerking via het Netwerk Waterketen regio Rivierenland. Het uitvoeringsteam meten en monitoren is gestart.
  • De vervangings-, verbeterings- en renovatieprojecten zijn uitgevoerd aan de riolering en watervoorzieningen ( zie paragraaf C onderhoud kapitaalgoederen).

Subsidieregeling Tulpstraat
In 2016 werd de subsidieregeling opengesteld voor maatregelen tegen grondwateroverlast in de Tulpstraat, Dahliastraat en Rozenstraat. 28 woningeigenaren ontvingen in 2016 subsidie en voorzagen hun buitenmuur van spouwmuurontvochtiging. Daarnaast werkt de drainageleiding in de straat naar behoren. De beide maatregelen brengen de grondwateroverlast terug naar de situatie van vóór de rioolvervanging.

Onderhoud en verantwoording Avri
De Avri beheerde de rioolonderdelen naar verwachting. De storingsmeldingen zijn adequaat opgepakt en verholpen. De rapportage en terugkoppeling van de riolering komt overeen met het beeld in het kopje Onderhoud en verantwoording Avri bij openbaar groen en begraafplaatsen.