Goed voorbereid aan de start

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Goed voorbereid aan de start

  • Continueren huidige onderwijsachterstandenbeleid

Het onderwijsachterstandenbeleid is gecontinueerd met dien verstande dat de criteria om in aanmerking te komen voor een VVE-indicatie is verruimd. Dit heeft over 2016 tot een flinke toename geleid van het aantal VVE-indicaties.
Naast het bestaande beleid hebben organisaties aanvragen ingediend in het kader van de zgn. OAB-impuls, een gemeentelijk initiatief om in te lopen op de onderbesteding. Er zijn een flink aantal nieuwe initiatieven/ projecten gestart die ten goede komen van de (taal)-ontwikkeling van kinderen tussen de 0-12 jaar. Ook heeft het geleid tot een stevigere samenwerking tussen partijen.

Financieel gezien is de over de jaren afgelopen opgebouwde onderbesteding van het geoormerkte OAB-budget ingelopen. Niet alleen door de OAB-impuls, maar ook door de start van de nieuwkomersklas in het basisonderwijs, een initiatief van de schoolbesturen primair onderwijs, het samenwerkingsverband BePo en de gemeente Tiel. Niet uit te sluiten valt dat over de periode 2011-2017 alle middelen besteed zullen worden.

  • Opstellen beleidsplan nieuwe beleidsperiode

Het Rijk heeft de huidige Onderwijsachterstandenbeleidsperiode wederom met een jaar gecontinueerd tot en met 2017. Daarnaast is een aantal ontwikkelingen gaande zoals de harmonisatie peuterspeelzalen en de nieuwe gewichtenregeling per 1 januari 2018 waarop het OAB-budget is gebaseerd. Deze ontwikkelingen hebben invloed op het OAB- beleid. Het huidige Tielse OAB-beleid wordt daarom in 2017 gecontinueerd. Daarnaast wordt in samenwerking met partners een beleidsplan opgesteld voor 2018 en verder.