Niemand mag uitvallen

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Niemand mag uitvallen

  • Ketenpartneronderzoek onder LEA-partners

In opdracht van het College is het ketenpartneronderzoek (artikel 213A-onderzoek) uitgevoerd over de Lokaal Educatieve Agenda (LEA). De focus van het onderzoek lag op de samenwerking met de gemeente in het algemeen, het functioneren van het LEA en de resultaten van het ketenoverleg onderwijs, de LEA. Uit het onderzoek zijn een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die vanaf 2017 opgepakt worden door de ketenpartners en de gemeente. Krimp en de aansluiting onderwijs/zorg zijn hierbij twee belangrijke aandachtsgebieden.

  • Afstemming tussen gemeenten en onderwijs (Samenwerkingsverbanden) over passend onderwijs en het Jeugdplan (Transitie jeugdzorg).

Binnen het regionale bestuurlijk overleg OOGO passend onderwijs heeft er afstemming plaatsgevonden over de onderwerpen waar passend onderwijs en gemeentelijk beleid (bv jeugdzorg) elkaar raakt. De (WMO)/ jeugdnota gemeente Tiel 2017-2020 is afgestemd in het OOGO.

  • Uitvoering geven aan de strategische agenda passend onderwijs

De strategische agenda bevat onderwerpen waar de gemeenten en samenwerkingsverbanden op willen samenwerken. In 2016 is een aantal initiatieven gestart:

Dyslexiezorg: De pilot Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) is uitgevoerd. Doel van de pilot is het terugdringen van overconsumptie van dyslexiezorg voor EED en een toegankelijk, betaalbaar en kwalitatief goed systeem van dyslexiezorg te ontwikkelen. De resultaten zijn veelbelovend. Werkprocessen (van aanmelding tot behandeling) zijn scherp uitgelijnd.

De ‘consumptie’ van dyslexiezorg is – gemeten binnen de proefperiode – binnen de norm gebleven. Meer informatie hierover kunt u vinden in het rapport Kwantitatieve analyse pilot dyslexiezorg. De pilot wordt ook in 2017 gecontinueerd.

Vluchtelingen/nieuwkomers: Begin 2016 is een fulltime-nieuwkomersklas gestart voor kinderen vanaf groep 3 voor extra taalondersteuning. Voor nieuwkomerskinderen die starten in groep 1 en 2 is een subsidie vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid beschikbaar gesteld.

Thuisnabij onderwijs: Het leerlingenvervoer is per gemeente in kaart gebracht om meer inzicht te krijgen in de vervoersstromen van kinderen binnen- en buiten de regio en naar welk type (speciaal) onderwijs zij gaan. Het monitoren van leerlingenvervoer is een van de instrumenten om thuisnabij onderwijs in kaart te brengen.

Leerplicht/ kwalificatieplicht:
Preventieve spreekuren: De spreekuren zijn op verzoek van en in overleg met de VO-scholen uitgebreid of gestart (VSO De Sonnerwijser). Hiermee kan in de vraag worden voorzien, om meer leerlingen in een preventief kader te bespreken en de samenwerking tussen school en leerplicht te versterken. Op het ROC Rivor zijn gesprekken gevoerd over de invulling van dit spreekuur dat zal starten in 2017.

De formatie-uitbreiding die heeft plaats gevonden vanuit de kwalificatiegelden, wordt in bovenstaand kader benut m.b.t. de 16 en 17-jarigen.

Periodieke bezoeken aan scholen: Jaarlijks voert de leerplichtambtenaar gesprekken op de basisscholen en Tielse V(S)O-scholen. Tijdens deze gesprekken zijn o.a. de volgende onderwerpen aan bod gekomen: passend onderwijs, de verplichte aansluitingen van PO en V(S)O op het verzuimloket (1) en de samenwerking tussen school, de wijkteams en leerplicht. Aan het einde van het schooljaar 2016-2017 zullen alle scholen zijn bezocht.

Verbinding leggen met zorgpartners/netwerkpartners: Aan het begin van 2016 is er door leerplicht een presentatie gehouden binnen de 4 wijkteams jeugd van de gemeente Tiel. Dit om een toelichting te geven op wat leerplicht inhoudt en waar de partijen elkaar kunnen vinden.

Het onderwerp verbinding leggen/houden leeft erg en lijkt leerplicht overstijgend te zijn. Regelmatig is er (vaak op casusniveau) overleg met scholen, wijkteams en andere hulpverlenende instanties over de manier waarop wij elkaar (preventief) kunnen vinden en samen op kunnen trekken.
Leerplicht maakt sinds 2016 deel uit van het team Gezin Onderwijs en Zorg. Binnen dit team krijgt samenwerking met zorgpartners en netwerkpartners ook de nodige aandacht.

Partner in de aanpak VSV, overgangsbewaking tussen VMBO en MBO: Wat voorheen het Brugwachtersproject was, heet vanaf 2016 “overgangsbewaking tussen VMBO en MBO”. Om deze overgangsleerlingen in beeld te brengen, is gebruik gemaakt van het landelijke programma Intergrip. De risicoleerlingen die in beeld zijn gekomen, hebben met succes een traject aangeboden bij leerplicht en het RMC.

Voortijdig Schoolverlaten: Ook dit jaar heeft de spijbelbus actie op het ROC Rivor plaatsgevonden. De leerplichtambtenaar is samen met de trajectbegeleider van het RMC, op huisbezoek gegaan bij leerlingen die vermoedelijk ongeoorloofd afwezig waren.

Praktijkonderwijs/ Voortgezet Speciaal Onderwijs: Door leerplicht is er, i.s.m. het RMC, een presentatie gegeven tijdens het scholenoverleg Pro/VSO. Dit ter voorkoming van uitval 16-17 jarigen met uitstroomprofiel arbeid of dagbesteding.

VAVO: In 2016 heeft er een voorlichting aan VAVO leerlingen plaatsgevonden, dit i.s.m. het RMC.

  1. Dit is een verplicht instrument voor alle vormen van onderwijs om verzuim, via DUO, te melden. Het op deze manier melden, maakt het voor het Ministerie van Onderwijs inzichtelijk hoeveel meldingen er worden gedaan en wat het meldgedrag van scholen is. Het verzuimloket wordt al enkele jaren gebruikt door VO-scholen en is m.i.v. 1 april 2017 ook verplicht gesteld voor PO en VSO-scholen.
  • Voortijdig Schoolverlaten (VSV)

Van de tijdelijk VSV-aanpak van voorgaande jaren is structureel beleid gemaakt in de vorm van een regionaal programma voor de periode 2016-2020. De focus ligt hierbij op het voorkomen en bestrijden van voortijdig schoolverlaten en verzuim onder 12 tot 23-jarigen. De aandacht is gericht op jongeren in een kwetsbare positie, jongeren die langer geleden zijn uitgevallen en overbelaste jongeren. Gemeente Tiel is contactgemeente voor de regio Rivierenland.

  • Continueren combinatiefunctionarissen

Ook in 2016 waren de combinatiefunctionarissen actief in Tiel op het gebied van sport en bewegen, cultuur- en erfgoededucatie, leesbevordering en mediawijsheid, maatschappelijke stages en coördinator Brede School Tiel-Oost. Tal van activiteiten zijn Tielbreed uitgezet voor de leerlingen van alle basisscholen, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs in Tiel. Het betreft zowel het binnenschoolse als het buitenschoolse aanbod.

  • Continueren van de samenwerking tussen basisscholen, bibliotheek en gemeente ten behoeve van goede lees-, taal- en mediavaardigheden van kinderen

Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid heeft de bibliotheek flink geïnvesteerd in goede lees- taal en mediavaardigheden op de peuterspeelzalen en de basisscholen.

Leerlingenvervoer: Voor het tweede jaar op rij zijn de digitale aanvragen leerlingenvervoer afgehandeld door een externe uitvoeringsorganisatie (Forseti). Opvallend is dat het aantal toekenningen voor aangepast vervoer (taxivervoer) is gedaald en het aantal toekenningen voor reiskostenvergoeding auto/ fiets/ openbaar vervoer is gestegen.

In 2016 zijn de uitgangspunten voor de vaststelling van het Persoonsgebonden vervoer budget leerlingenvervoer in overleg met (de vertegenwoordiger van) het oudercollectief en Forseti, adviseur van de gemeente, nader vastgesteld. Dit om te komen tot een juiste vaststelling van het budget i.r.t. de werkelijke verwachte kosten. Voor berekening m.b.t. het schooljaar 2016/2017 worden de uitgangspunten gehanteerd. Ingezet wordt op het berekenen van de werkelijke kosten per leerling per rit t.b.v. vaststelling van het PGvB voor elke leerling. Dit is alleen mogelijk als door en namens de ouders exacte ritinformatie wordt verstrekt al dan niet via het Oudercollectief/Taxer.

De vastgestelde uitgangspunten zijn ook van toepassing op het schooljaar 2015/2016. De ritgegevens om een berekening van de werkelijke kosten van alle leerlingen om daarmee de hoogte van de budgetten per leerling definitief te kunnen berekenen zijn over 2016 nog niet ontvangen van het Oudercollectief/ Taxer. Het is daarom niet mogelijk geweest om tot een finale afrekening te komen. In het moeizaam verkrijgen van inzicht in de werkelijk gereden ritten schuilt een aanhoudend financieel risico omdat niet tot feitelijke afrekening over het schooljaar 2015/2016 overgegaan kan worden.

Verantwoording en controle is een essentieel aspect bij het op deze wijze uitvoeren van de wettelijke taak van de gemeente. Daartoe behoort ook de eigen verantwoordelijkheid m.b.t. het vaststellen van gemeentelijke regelgeving. De in 2016 geformuleerde uitgangspunten sluiten niet volledig meer aan bij de door het college vastgestelde beleidsregels. Aanpassing daarvan dient plaats te vinden. Formulering van nieuwe beleidsregels is echter pas mogelijk als de effecten van de berekening van de werkelijke kosten inzichtelijk zijn.

De doorontwikkeling van de vergoedingen en kostenberekening PGvB systematiek vergt veel tijd van de eigen organisatie en de externe adviseurs.

Monitoring uitvoering leerlingenvervoer: Dit najaar is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle aanvragers van het leerlingenvervoer. Zij zijn bevraagd op de doorgevoerde wijzingen: digitaal aanvragen, de afhandeling van de aanvragen, invoering van het persoonsgebonden vervoersbudget en de klankbordgroep ouders. Uit het onderzoek blijkt dat de aanvragers hier over het algemeen tevreden over zijn. In het tweede kwartaal 2017 wordt de evaluatie aangeboden aan de commissie Samenleving.