Onderwijshuisvesting

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Onderwijshuisvesting

IKC Passewaaij: De aanbesteding van het bureau dat het ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen gaat opstellen is afgerond en is samen met de toekomstige gebruikers en omwonenden aan de slag gegaan met het opstellen van de programma's van eisen. Daarnaast is de aanbesteding van de architect voorbereid.

Brede school De Kokkenhof Wadenoijen: Het is de betrokken partijen in 2016 niet gelukt om een door allen gedragen programma van eisen op te stellen voor de aan-/verbouw van het gebouw. Eind 2016 is echter een doorbraak bereikt en is overeenstemming bereikt over een programma dat binnen het beschikbare budget past. Verwacht mag worden dat nu voor de zomervakantie 2017 de omgevingsvergunning aangevraagd kan worden en vervolgens met de werkzaamheden kan worden gestart. Oplevering zal dan begin 2018 plaats kunnen vinden.

Nieuwbouw Mavo Lingecollege: Voor de eerste fase van de verbetering van de huisvesting van het Lingecollege, de nieuwbouw van de MAVO, is in 2016 het Programma van Eisen opgesteld, de aanbestedingsstrategie bepaald en het aanbestedingstraject gestart. Naar verwachting zal in de eerste helft van februari 2017 de architect worden gekozen.
Het is de bedoeling dat medio 2018 wordt gestart met de bouw. Volgens de planning zal de nieuwe MAVO voor het schooljaar 2019-2020 in gebruik kunnen worden genomen.

Verordening voorzieningen huisvesting: De verordening "voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tiel 2010" is geactualiseerd. Per 1 januari 2017 is de nieuwe verordening van toepassing.

Krimp leerlingenaantal: In regionaal verband hebben schoolbesturen en gemeenten drie aanvragen ingediend voor de rijksregeling Bijzondere bekostiging procesbegeleiding leerlingendaling. Aanleiding daarvoor was de daling van het aantal leerlingen in de afgelopen jaren en de te verwachten daling voor de komende jaren. Schoolbesturen en gemeenten voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk om de effecten van de leerlingendaling aan te pakken Alle drie de aanvragen zijn toegekend en samen gevoegd tot één project. De tussenrapportage waarin het huidige aanbod van onderwijsvoorzieningen in Tiel uiteen wordt gezet, wordt begin 2017 verwacht. Er wordt gekeken naar de toekomstige leerlingenontwikkeling en er wordt ingegaan op de consequenties die deze ontwikkelingen hebben op de ruimtebehoefte in relatie tot de capaciteit.