Veiligheidsregio Gelderland - Zuid

Update planvorming
In 2016 zijn twee wettelijk verplichte regionale plannen geactualiseerd. Dit betreft het Regionaal beleidsplan en het Regionaal risicoprofiel. Beide zijn in afstemming met de gemeenteraden herzien. Voor het Regionaal beleidsplan 2016-2020 is mede op basis van het Regionaal risicoprofiel gekozen om aan elk jaar een thema toe te wijzen (in 2016 Hoogwater). De thema's werken in het betreffende jaar ook door in de vele multidisciplinaire oefeningen die de VRGZ organiseert.

Brandweer
Thematisch ingerichte organisatie: Met ingang van 1 januari 2016 is de brandweerorganisatie ingericht volgens negen thema’s: Veilig Bouwen, Omgevingsveiligheid, Toezicht en Handhaving, Brandveilig Leven, Operationele Dienst, Vakbekwaamheid, Materieel, Kennis/Informatie/Innovatie, Advies/Ondersteuning. Binnen elk thema werken medewerkers uit gehele regio; zij zijn dus niet meer verbonden aan een gebied. De indeling in clusters behoort daardoor ook formeel tot het verleden. In de werkverdeling kan het wel zo zijn dat medewerkers door hun lokale kennis vooral verbonden blijven aan hun vroegere gemeenten (de vrijwillige brandweermedewerkers blijven wel aan hun posten verbonden).
Brandweerzorgplan: Met het brandweerzorgplan wordt de brandweerzorg gebaseerd op de risico's die in de regio aanwezig zijn in relatie tot de maatregelen op het gebied van incidentbestrijding. De ontwikkeling naar het brandweerzorgplan is een meerjarig proces dat thans in de eindfase verkeert (en naar verwachting in 2017 wordt voltooid).