GGD Gelderland - Zuid

In 2016 heeft de GGD de door de gemeente in 2015 toegewezen taken doorontwikkeld (Veilig Thuis, Toezicht Wmo en Beschermd wonen). Ook heeft de GGD de lopende taken/opdrachten die ze hadden voortgezet in goede samenwerking met de gemeente Tiel.

Veilig Thuis:
In 2016 heeft de GGD veel stappen genomen om de taak Veilig Thuis die onder verscherpt toezicht staat van de Inspectie, weer op de rit te krijgen. Door het DB is ingegrepen in het managementstructuur om Veilig Thuis weer op de goede spoor te zetten. Er zijn nieuwe werkafspraken gemaakt (o.a. Routeeroverleg) en werkgroepen gevormd met de gemeenten (SamenDoen) om te werken aan verbetering van de uitvoering van deze taak.
Het proces van verbeteren en versterken van Veilig Thuis is nog steeds gaande. In maart 2017 is Veilig Thuis weer getoetst door de Inspectie.

Toezicht Wmo:
Het onderdeel Toezicht Wmo is in 2016 geëvalueerd. Uit de evaluatie zijn er adviezen uitgebracht om enkele onderdelen aan te passen. Daarnaast ligt er een voorstel om Toezicht Wmo verder uit te breiden.

Andere ontwikkelingen binnen GGD:
In 2016 is de Meerjarenstrategie van de GGD goedgekeurd. Dit kan betekenen dat enkele producten aangepast worden. De GGD gaat in 2017 hier uitvoering aan geven. Het is de bedoeling dat deze producten ook nauw aansluiten bij de beleidsnotitie Wmo/jeugd 2017-2021.

Ook de programmabegroting van de GGD wordt aangepast. De inwonersbijdrage voor de uniforme producten worden geharmoniseerd in de programmabegroting van 2018.

Verder is er in 2016 een duidelijke opdracht gegeven aan het onderdeel Bijzondere Zorg. Er is een nauwe samenwerking met het Regieteam MPH van de gemeente Tiel.

Er is een start gegeven aan het onderdeel ‘Gezonde Opvang en Inburgering’ van Statushouders, de GGD is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het Omgevingswet en hebben enkele projecten lopen binnen de wijkgerichte aanpak bij de gemeente Tiel.

We zien goede resultaten in de bijdrage van de gezondheidsmakelaars van de GGD door hun integrale aanpak gezondheidsachterstanden.
Dit is onder andere te zien In het project ‘Tiel aan de gezonde zijde’ die door de GGD samen met het ROC en de gemeente Tiel is opgestart.

Ook heeft de GGD een adviesrapport uitgebracht voor de integrale aanpak van Psychisch Kwetsbare burgers. In 2017 wordt deze aanpak verder uitgewerkt en uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten.

Wat betreft gezondheidsbeleid is besloten in de Raad om eind 2017 een nieuw, actueel lokaal gezondheidsbeleid vast te stellen en voor de overbruggingsperiode 2016 – 2017 de beleidslijnen van de nota ‘Gezond verder…’ én de doorontwikkeling van een integrale, wijkgerichte werkwijze te continueren.

Al met al, houding van de GGD is veranderd er wordt integraler gewerkt, meer meegedacht met de gemeente en er wordt samenwerking gezocht met andere partners en met de inwoners van Tiel.