Industrieschap Medel

De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Industrieschap Medel (GRIM) is per 1 januari 2016 in werking getreden en voldoet daarmee aan de wet op de gemeenschappelijke regelingen. Voor de ontwikkeling van Medel 1 en Medel Afronding zijn door het Algemeen Bestuur Medel de jaarstukken (Jaarrekening 2015, begroting 2017 en grondexploitaties) vastgesteld. De ontwikkeling van Medel brengt financiële risico’s met zich mee. De berekende risico’s kunnen binnen de totale grondexploitaties van Medel worden afgedekt door het geprognosticeerde saldo en de daaruit beschikbare weerstandscapaciteit.

Medel heeft zich conform het Regionale Programma Bedrijventerreinen (RPB) verder ontwikkeld als belangrijke vestigingsplaats voor de logistieke sector. Voor een aantal bedrijfskavels zijn opties verleend die in 2017 zullen leiden tot verkoop.
Over de ontwikkeling van Medel 1 en Medel Afronding is meer informatie opgenomen in het onderdeel Wat hebben we gedaan? / Voldoende en passende werkgelegenheid bij de regiopositie van Tiel.