Westluidense Poort

Westluidense Poort

Projectnummer:

850521

Coördinerend collegelid:

L. Verspuij

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

F. Bloem / F. Brugman

Einddatum:

najaar 2017

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

15-12-2010

Raadsbesluit: Instemmen met ontwikkelplan en businesscase Westluidense Poort

20-03-2012

Collegebesluit: Vaststelling outputspecificaties

16-07-2013

Collegebesluit: Gunning PPS Westluidense Poort

18-03-2015

Uitspraak Raad van State. Wijzigingsplan onherroepelijk

Kerninformatie:

Het eindresultaat van de Publiek-Private Samenwerking (PPS) Westluidense Poort is:

  1. Centrum voor Cultuur, educatie en informatie, bibliotheek (Cultuurcluster)
  2. 588 openbare ondergrondse parkeerplaatsen
  3. 16 grondgebonden woningen
  4. 8 appartementen
  5. Openbare ruimte
  6. 25 jaar onderhoud en facilitaire dienstverlening in het Cultuurcluster en de Openbare parkeergarage

Ook is met de bioscoopexploitant van de huidige Metro-bioscoop een intentieovereenkomst gesloten om op de plaats van de oude bibliotheek, grenzend aan het project Westluidense Poort, een nieuwe bioscoop te realiseren. Recent is met de beoogd exploitant mondeling overeenstemming bereikt over de belangrijkste randvoorwaarden voor de realisatie van de bioscoop. In het tweede kwartaal van 2017 wordt besluitvorming over een samenwerkingsovereenkomst verwacht. Start bouw van de bioscoop is gepland rond de jaarwisseling 2017-2018.

Algemeen

De aanleiding voor de ontwikkeling van de Westluidense Poort is te vinden in het Masterplan Waalfront. Onderdeel van het programma Waalfront is de ontwikkeling van de drie stedelijke poorten in de stad; de Westluidense Poort, de Santwijckse Poort en de Burense Poort.

De planvorming voor de Westluidense Poort is in 2008 gestart. In december 2010 heeft de Raad ingestemd met het Ontwikkelplan Westluidense Poort. Doel van dit plan is het creëren van een aantrekkelijke binnenstadsentree, de “Cultuur Poort”, het clusteren van culturele instellingen en het voorzien in een ondergrondse parkeergarage.

Voor de aanbesteding van de ontwikkeling Westluidense Poort is gekozen voor een Concurrentiegerichte Dialoog. Met de Concurrentiegerichte Dialoog is nagestreefd om, met een drietal geselecteerde partijen, te komen tot drie geldende inschrijvingen binnen een vastgesteld budget. Op 11 juni 2013 zijn drie inschrijvingen ingediend. Na beoordeling van de inschrijvingen heeft het college op 16 juli 2013 besloten dat de ontwikkeling van de Westluidense Poort gegund werd aan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling. Op 12 september 2013 is het contract gesloten en vanaf dat moment is het project definitief gegund aan VolkerWessels Bouw & Vastgoedontwikkeling.

Actueel / planning
Na gunning is gestart met het uitwerken van het Voorlopige ontwerp naar een Definitief ontwerp. Het Definitieve ontwerp is 30 januari 2014 ter acceptatie aangeboden en geaccepteerd. Het Wijzigingsplan Westluidense Poort is na de uitspraak van de Raad van State op 18 maart 2015 onherroepelijk geworden. Ook de Omgevingsvergunning voor de bouw van de parkeergarage en het cultuurcluster is inmiddels onherroepelijk.
In december 2014 is gestart met de daadwerkelijke bouwfase met het intrillen van de damwanden. Eind januari 2016 is het diepste punt van de bouwkuip bereikt. Vanaf dat moment is gestart met de opbouw van eerst de parkeergarage en daarna het cultuurcluster. Januari 2017 is het hoogste punt gevierd. De ingebruikname van de parkeergarage is voorzien in het voorjaar van 2017 en van het cultuurcluster in het najaar van 2017.

Financieel
De boekwaarde voor dit project bedraagt per 31-12-2016 € -31.112.282. De business case bestaat uit een grond- en een vastgoedexploitatie. De grondexploitatie betreft het bouwrijp maken van de bouwkavels, het inrichten van het openbaar gebied, grondverkoop ten behoeve van de woningbouw en de bioscoop, de gerealiseerde plankosten tot start uitvoering (2014) en het deel van de plankosten vanaf 2015 wat toerekenbaar is aan de grondexploitatie. In de vastgoedexploitatie wordt het nieuwe cultuurcluster en de parkeergarage (inclusief bijkomende plankosten) gerealiseerd.
Per saldo kan de totale investering worden afgedekt waardoor sprake is van een sluitende business case. De investering in de parkeergarage en het cultuurcluster worden opgenomen op de gemeentelijke balans in de vorm van structurele jaarlasten. De grondexploitatie laat een tekort zien van € 6,7 miljoen. Het tekort is opgedeeld in een deel gemeente (2,1 mln.) en een deel VolkerWessels (4,57 mln.). Voorheen was hiervan € 1,85 miljoen afgedekt door een verliesvoorziening en waren daarnaast bijdragen opgenomen uit de plannen Passewaaij buurt 7 en Plan Slokker voor een bedrag van ca. € 4,9 miljoen. Als gevolg van verscherpte landelijke regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) kunnen de bijdragen van Passewaaij en Slokker niet langer als dekking dienen.