Burense Poort (brug/parkeren)

Burense Poort (brug/parkeren)

Projectnummer:

850530

Coördinerend collegelid:

M. Melissen

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

B. Bosman

Einddatum:

1-1-2020

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

23-03-2011

Collegebesluit: Instemmen met projectvoorstel

01-05-2013

Memo commissie Ruimte: Stand van zaken en vervolgproces

11-09-2013

Collegebesluit: Aankoop Boterkampsteeg

18-03-2015

Raadsbesluit: Instemmen met stedenbouwkundige visie met als belangrijk onderdeel nieuwbouw van Albert Heijn aan westzijde van Molenstraatje

28-102015

Raadsbesluit: Instemmen met schetsontwerp met als belangrijk onderdeel verbouw van de huidige Albert Heijn aan de oostzijde van het Molenstraatje

15-12-2015

Collegebesluit: Instemmen met overeenkomsten met Ahold Vastgoed en ABN-AMRO

Kerninformatie:

De Burense Poort krijgt een nieuw gezicht. Door de nieuwe inrichting ontstaat onder andere een veilige en prettige verbinding met de binnenstad. Daarnaast wordt er gezorgd voor voldoende parkeergelegenheid. Doelstelling is dat de binnenstad profiteert van de ontwikkeling.

Algemeen
De Burense Poort vormt één van de drie poorten richting de binnenstad. In het masterplan Stationsgebied is de ambitie uitgesproken om op deze locatie een centrummilieu te ontwikkelen met een mix van wonen, werken en detailhandel. Daarnaast moet binnen de Burense Poort invulling worden gegeven aan de "gemeentelijke" parkeervraag ten behoeve van de binnenstad.
De gemeente is een belangrijke grondeigenaar binnen het gebied. Daarnaast hebben een beperkt aantal andere partijen eigendom in het gebied.

Binnen het programma woningbouw is in het kader van de herijkingsdiscussie uitgegaan van 50 woningen op deze locatie. Naar verwachting is dit een te hoog aantal. Vooralsnog wordt verwacht dat er maximaal 35 woningen worden gerealiseerd binnen de Burense Poort. Bij "commercieel" moet worden gedacht aan zakelijke dienstverlening, horeca categorie II (daghoreca) en detailhandel. In de detailhandelsnota is aangegeven dat de Burense Poort moet worden ontwikkeld als boodschappencentrum met een doorsteek naar het winkelgebied van de binnenstad.

De Burense Poort dient ook om invulling te geven aan de parkeervraag voor de binnenstad. In dit verband wordt uitgegaan van het realiseren van 225 van de 250 parkeerplaatsen die gelden als harde gemeentelijke parkeeropgave voor de westzijde van de binnenstad. Invulling van deze behoefte is flexibel en hangt af van toekomstige ontwikkelingen c.q. gemeentelijke keuzes.

Actueel/Planning
Na de besluitvorming in 2015 is in 2016 gestart met de eerste werkzaamheden in het veld.
De eigenaar van Action heeft geïnvesteerd in zijn pand, waarbij onder andere de ingang van Action is verplaatst naar de toekomstige wandelroute naar de binnenstad.
Daarnaast draagt de in 2016 gerealiseerde voetgangersbrug over de gracht, zeker in combinatie met de gerealiseerde sloop van een “snack-kiosk", duidelijk bij aan een verbeterde uitstraling van het gebied.

In maart 2017 wordt gestart met een proefperiode om de drie parkeerterreinen van de Burense Poort als één terrein te laten functioneren.
Ook is in 2017 de vaststelling voorzien van het voorlopig ontwerp voor de ontwikkeling van de Burense Poort. Onderdeel van het voorlopig ontwerp is een kostenraming. Het voorlopig ontwerp zal met de omgeving worden besproken.

Financieel
In 2015 heeft de raad gelden beschikbaar gesteld voor de realisering van de tussenfase van de Burense Poort. Deze gelden zijn kaderstellend voor het op te stellen voorlopig ontwerp. In deze kaderstelling wordt uitgegaan van een tekort van € 1.980.000. In de begroting 2016 is ervan uitgegaan dat dit bedrag in 15 jaar wordt afgeschreven vanaf 2019.

In 2015 is het pand van de ABN-AMRO aangekocht. De aankoopprijs is gedekt door de beschikbaar gestelde provinciale subsidie. De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2016 € 848.179 nadelig. Conform de regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording mag de boekwaarde voor projecten in deze fase niet hoger zijn dan de marktwaarde van het vastgoed. De reeds gereserveerde verliesvoorziening van € 303.059 is verhoogd met de jaarlijkse rente over de boekwaarde en bedraagt nu € 328.471.