Santwijckse Poort

Santwijckse Poort

Projectnummer:

850515

Coördinerend collegelid:

H.A. Driessen

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

M. Bussink

Einddatum:

fase 1 en fase 2, april 2017

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

09-11-1998

Exploitatie-overeenkomst Echteldsedijk Synchroon (voorheen Johan Matser) en Gemeente Tiel

01-02-2012

Voorstel Initiatieffase

18-12-2014

Aankoop gronden Synchroon en beëindiging samenwerkingsovereenkomst

21-07-2015

Vaststellen uitgangspunten tijdelijke inrichting Fabriekslaantje

10-03-2016

Vaststellen DO en ontsluiting tijdelijk parkeren en groen Fabriekslaantje

Kerninformatie:

De gebiedsontwikkeling van de Santwijckse Poort wordt voorzien in een gefaseerde realisatie. De eerste fase is de aanleg van tijdelijke parkeerplaatsen en tijdelijk groen aan het Fabriekslaantje met een goede en veilige ontsluiting van het gebied. Hiermee wordt een mooie toegangspoort gecreëerd van de binnenstad van Tiel. Die uitnodigend kan werken voor initiatieven van marktpartijen.

Algemeen
In het Masterplan Waalfront is aangegeven dat de Santwijckse Poort een belangrijk onderdeel vormt binnen de beoogde ontwikkeling van Tiel aan de Waal. Het Masterplan voorziet in een ontwikkeling van de belangrijkste toegangspoorten van de stad. Dit betreffen de Santwijckse Poort, samen met de Westluidense Poort en de Burense Poort. Met deze ontwikkeling wordt de functie van Tiel als centrumstad voor de regio versterkt. De ambities voor het gebied zijn in een eerder stadium in een aantal documenten vastgelegd. Zoals in het Masterplan Waalfront, de Binnenstadsvisie, het Bestemmingsplan Binnenstad, de Structuurvisie en in GSO-contracten.

Beleidsmatig noemen we de totale gebiedsontwikkeling Santwijckse Poort. Hieronder valt de ook herontwikkeling van de locatie van Van Dijkhuizen. Op deze locatie worden appartementen gebouwd.

De Santwijckse Poort is benoemd als winkelpoort waar extra detailhandel kan worden gerealiseerd. Het bestemmingsplan houdt rekening met maximaal 200 woningen. Er wordt gedacht aan een uitbreiding van detailhandel van circa 4.500 m² bvo en een parkeervoorziening. Gezien de onzekerheden over de ontwikkeling van de markt voor woningen en winkels zal de toekomst uitwijzen hoeveel er hiervan werkelijk wordt gerealiseerd.

Actueel / planning
In december 2014 heeft de gemeenteraad besloten de samenwerkingsovereenkomst tussen Synchroon en de gemeente Tiel te beëindigen en tegelijkertijd de gronden van Synchroon te kopen. Doel hiervan was om er tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren en groen, waarmee verdere ontwikkeling van het gebied mogelijk wordt gemaakt. Het college heeft op 21 juli 2015 hiervoor uitgangspunten vastgesteld. Samen met bewoners en ondernemers is een proces opgezet en doorlopen om te komen tot een ontwerp voor de tijdelijke inrichting. Op 10 maart 2016 heeft het college het definitieve ontwerp voor het tijdelijke parkeren en het groen vastgesteld, samen met de ontsluiting ervan.

Eind mei 2016 is begonnen met de realisatie van de aanleg van het tijdelijke parkeerterrein en tijdelijke park. De aanleg van de rotonde en het parkeerterrein liep volgens planning, deze zijn op 19 december 2016 opgeleverd. De planning voor de aanleg van het groen en de herbestrating van het Fabriekslaantje is niet gehaald. Eind 2016 zou het gebied opgeleverd worden, verwachte oplevering is nu begin april 2017. De planning voor oplevering 2016 was mede gebaseerd op goede weersomstandigheden.

Financieel
In het kader van het programma Stad en Regio van de Provincie Gelderland stelt de Provincie een financiële bijdrage van € 1,3 mln. beschikbaar voor de realisatie van de Santwijckse Poort. Daarnaast is er in het kader van het sleutelproject € 3 mln. subsidie beschikbaar gesteld door de provincie als cofinanciering voor de Santwijckse Poort.

Budget

besteed t/m 2016

restant

TSOB-III

€ 31.085

€ 31.085

-

GSO (2010)

€ 1.160

€ 1.160

-

GSO-IV

€ 3.000.000

€ 2.737.845

€ 262.155

Programma Stad en Regio Provincie Gelderland

€ 1.300.000

€ 625.000

€ 675.000