Kellen (diverse projecten)

Kellen (diverse projecten)

Projectnummer:

Diverse projecten

Coördinerend collegelid:

C. van Rhee - Oud Ammerveld

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Hurk (gedelegeerd: R. Bevers)

Projectleider:

K. van Dorenmalen

Einddatum:

medio 2017

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

Raadsbesluit

Businessplan voor de Bedrijfsomgeving bedrijventerrein Kellen

Raadsbesluit

Subsidie zonnen-energie Kellen

Collegebesluit

Proef tarieven restgroen bedrijventerrein Kellen

Collegebesluit

Tarieven grondverkoop restgroen bedrijventerrein Kellen

Raadsbesluit

Subsidie gevelverbetering Kellen

Kerninformatie:

Op basis van het door de raad vastgesteld Businessplan voor de Bedrijfsomgeving bedrijventerrein Kellen in 2013 wordt de kwaliteit van het bedrijventerrein Kellen verbeterd. Het gaat daarbij om 17 projecten die lopen van 2014 t/m medio 2017. De provincie heeft hiervoor € 1,7 mln. subsidie beschikbaar gesteld.

Algemeen
In de eerste helft van 2017 wordt de kwaliteitsverbetering van Kellen afgerond en afgesloten met een financiële verantwoording naar de provincie ten behoeve van de afhandeling van de toegekende subsidie. Duidelijk wordt dan ook wat de exacte bijdrage van de provincie is. De verwachting is dat niet alle subsidie zal worden uitgekeerd. De cofinanciering valt mogelijk lager uit in verband met o.a. gunstige aanbestedingen.

Terugblik
In 2013 is door de gemeente een businessplan opgesteld om de kwaliteit te verbeteren van het bedrijventerrein Kellen. Het businessplan bestaat uit 17 projecten.
In 2015 is gestart met de uitvoering van de 17 projecten. De nieuwe industriebewegwijzering is afgerond, de vrachtroute tussen Kellen en Medel is aangepast, het asfalt en de klinkerverharding is op grote delen herstel, restgroenstroken zijn verkocht zodat ondernemers zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de uitstraling en er zijn stimuleringsregelingen opgesteld voor het toepassen van zonne-energie en gevelverbetering. Het project Vastgoedanalyse heeft uiteindelijk geen doorgang gevonden. Het budget daarvoor is met toestemming van de provincie overgeheveld naar de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte (scheve palen, verkeerd geplaatste verkeersborden, etc.) eind 2016.

Actueel / planning

De aanpak van bedrijventerrein Kellen bestaat uit 16 deelprojecten en als 17e project de communicatie rond de aanpak. In 2016 zijn de volgende deelprojecten afgerond: vervanging asfalt wegen en beveiligingscamera's. Een groot deel van het project elementenverharding is ook in 2016 afgerond. Het budget voor het project Vastgoedanalyse (dat niet is doorgegaan) is gewijzigd in budget voor de aanpak van kleine ergernissen in de openbare ruimte. Hiervoor is een schouw gedaan. Bepaald is in 2016 dat het budget van € 12.430 wordt ingezet op het rechtzetten van lantaarnpalen, verkeersborden, straatnaambordjes, extra verkeersportalen en aanpak groen. Een deel van het budget voor communicatie is toegevoegd aan het budget parkmanagement. Beiden met toestemming van de provincie.

In 2016 heeft een aantal ondernemers beroep gedaan op subsidie voor zonne-energie en gevelverbetering. Het ziet er naar uit dat deze budgetten niet in zijn geheel opgemaakt worden. Voor het budget rond duurzaamheid is een ander voorstel in de maak. Aan de provincie is hiervoor eind 2016 toestemming gevraagd.

Financieel

De provincie subsidieert de kwaliteitsverbetering van Kellen met € 1,7 mln. op voorwaarde van cofinanciering van de gemeente. De cofinanciering binnen de projecten is voor een groot deel van de gemeente Tiel en het Industrieschap Medel, maar ook het Waterschap en de OCT dragen bij.
In 2016 is € 1.410.789,62 uitgegeven. De uitgaven betroffen nagenoeg volledig groot onderhoud wegen, asfalt en elementenverharding.

Budget (incl.subsidies)

besteed t/m 2016

restant

€ 4.480.230

€ 1.748.000

€ 2.732.230