Overige subsidies

Overige subsidies

Naast de deelverordeningen, is er een groot aantal subsidies verleend (groot en klein) aan zowel professionele als vrijwilligersorganisaties op grond van de algemene subsidieverordening (ASV). Hiervoor zijn geen algemene “verdeelregels” vastgesteld. De hoogte van deze subsidies is gerelateerd aan de kosten van de activiteiten en/of (als het gaat om waarderingssubsidies) historisch bepaald.

De meeste subsidies bevinden zich onder de € 10.000 (variërend van een paar honderd tot een paar duizend euro) en worden voor 95% verleend aan vrijwilligersorganisaties.

Hieronder vindt u een overzicht van alle organisaties (zie kolom één) die voor 2016 meer dan € 10.000 hebben aangevraagd voor de in kolom twee genoemde activiteiten. In kolom drie staat het maximale subsidiebudget dat voor de betreffende activiteiten in 2016 beschikbaar wordt gesteld. In kolom vier vindt u de daadwerkelijke kosten over 2016. In kolom vijf vindt u een verklaring voor eventuele afwijkingen tussen beide bedragen.

Organisatie

Waarvoor (activiteiten)

Begr. 2016

Jaarrek. 2016

Verschil

Welzijn

Mozaïek

Inkoop verschillende diensten welzijnswerk

576.405

624.348

Overschrijding komt omdat er in de begroting geen rekening is gehouden met de inbreng vanuit de post CVTM-middelen ad 50.000. Uitgave is dus gedekt.

STMR

Inkoop maatschappelijk werk

536.231

401.340

Overheveling naar wijkteams

Jeugdgezondheidszorg

656.166

592.388

Bureau Jeugdzorg / Patch *

Jongerenwerk
Coördinatie hulp jongeren 15-25 jaar

57.949
19.178

57.949
19.178

Patch Kamers met Kansen

Projectleiding Kamers met Kansen

9.020

9.020

Humanitas Homestart

Getrainde vrijwilligers bij jeugdhulp

40.106

40.106

RIBW

Vier plekken beschermde woonvormen en nachtopvang

23.287

22.757

Iriszorg

Straathoekwerk, ambulante crisisbegeleiding en bijdrage OGGZ interventieteam

61.062

61.666

ProPersona/Indigo

Depressiepreventie

24.203

23.963

Onderwijs

Onderwijsachterstandenbeleid

Subsidies van de werkzaamheden op het gebied van onderwijsachterstandenbeleid/ Voor- en vroegschoolse educatie bij diverse partijen waaronder de Peuterspeelzalen Tiel BV, onderwijsinstellingen en Mozaïek en STMR, GGD en de bibliotheek

1.250.000

1.250.000

Schoolbegeleiding

Subsidie aan Mozaïek voor onderwijsconsulent 12+

30.730

14.900

Schoolmaatschappelijk werk

STMR + bijdrage aan wijkteams Jeugd

169.804

159.200

Peuterspeelzalen Tiel BV

Peuterspeelzaalwerk

321.483

315.276

OPOR/ SKOR huisvesting

Onderwijshuisvesting (op basis van de verordening financiële gelijkstelling).

40.554

67.604

Er zijn in 2016 eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld.

CPOB huisvesting

Onderwijshuisvesting (op basis van de verordening financiële gelijkstelling).

25.882

33.788

Er zijn in 2016 eenmalig extra middelen beschikbaar gesteld

Speciaal onderwijs huisvesting

Onderwijshuisvesting vergoeding gymonderwijs

63.459

52.427

Daling van het aantal leerlingen.

Kunst en cultuur

Bibliotheek

Subsidie voor het basispakket, huisvesting en educatieve producten die geen deel uitmaken van het onderwijsachterstandenbeleid. Deze subsidie t.l.v. van exploitatiesubsidie bibliotheekwerk bedraagt in totaal € 752.093.
In het bedrag is daarnaast € 52.334 huisvesting in natura begrepen.

807.384

804.427

Centrum Beeldende Kunst Het Klooster

Programmering en realisatie van een tentoonstellingenreeks door de beroepsvereniging Gemeenschap Beeldende Kunstenaars (GBK) in Gelderland.

16.524

22.708

Regio TV

Bekostiging van een lokale media-instelling

24.969

28.860

Integratie en participatie

St. Bureau Gelijke Behandeling

Subsidie voor antit-discriminatievoorziening. Dit is een bovenlokale subsidie, andere regio gemeenten dragen hier aan bij. De netto-bijdrage voor de gemeente Tiel bedraagt € 15.442.

205.560

207.970

Bevat tevens afrekening over de jaren 2012 t/m 2015.

Buah Hati

Exploitatiesubsidie en opbouwwerk, in het bedrag is € 27.287 huisvesting in natura begrepen.

84.829

88.006

Milieu en dieren

St. Dierenpark Tiel

Exploitatie dierenpark

14.000

14.000

St. Duurzaam Riverenland

Vergroten draagvlak duurzame ontwikkeling, geven van voorlichting, lesmateriaal en bevorderen van samenwerking.

36.650

36.650

St. Dierenasiel

Exploitatie dierenasiel

57.573

53.588

Veiligheid

Slachtofferhulp

Subsidie uitvoering slachtofferhulp Dit is een bovenlokale subsidie, andere regio gemeenten dragen hier aan bij.

113.674

114.621

* In verband met de transities in het Sociaal Domein heeft er een verschuiving plaatsgevonden van taken en financiering. Dit heeft gevolgen gehad voor de subsidierelatie tussen de gemeente en diverse partijen. Leidend bij inkoop- en subsidierelaties was de nota van inkoop Wmo Jeugd.
Net als voor 2015 was afgesproken dat subsidies t.a.v. jeugdzorg en Wmo in 2016 werden voortgezet ('zachte landing').
De gelden Centrum Jeugd en Gezin zijn ingezet in Buurtzorg Jong. De subsidies aan Patch zijn op basis hiervan nog voortgezet.

Arbeidsmarktregio Rivierenland.
Binnen het beleidsveld arbeidsmarkt geldt Tiel voor de rijks- en provinciale overheid als centrumgemeente voor de regio Rivierenland. Rivierenland ontvangt diverse subsidies om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Deze subsidies lopen formeel via Tiel.
Hieronder zijn de maximaal lopende subsidies aangegeven. Deze subsidies lopen over meerdere jaren en worden aan het eind van de subsidieperioden afgerekend.

Organisatie

Waarvoor (activiteiten)

Maximaal

Regio Rivierenland

ESF 2014 - 2016

Ondersteuning van het onderwijsaanbod van VSO en Pro scholen in Rivierenland

413.940

ESF 2016 -2017

Ondersteuning van het onderwijsaanbod van VSO en Pro scholen in Rivierenland

169.100

ESF 2014 -2016

Ondersteuning van de arbeidstoeleiding van werkloos Werkzoekenden (Lander)

302.373

Prv. Gelderland, Robuuste investeringsimpuls

Ondersteuning van de arbeidsmarkt, arbeidsinschakeling van jongeren en werkzoekenden

278.750

Prv. Gelderland

Organiserend vermogen
Techniek pact
Leerwerkloket

27.800
40.000
40.000

SZW Actieplan jeugdwerkloosheid

Ondersteuning arbeidsinschakeling jongeren (vouchers, bbl plaatsen)

200.000