Financiën

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2015

Primitieve begroting
2016

Begroot
2016

Rekening
2016

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

8.341

8.512

9.035

9.105

-70

Baten

4.274

2.662

2.627

2.771

-143

Resultaat voor bestemming

4.067

5.850

6.408

6.334

74

Mutaties reserves:

toevoegingen

614

550

625

640

-15

onttrekkingen

166

257

872

904

-32

Resultaat na bestemming

4.514

6.143

6.161

6.070

91

Ter informatie

Het gerealiseerd resultaat voor 2016 is opgebouwd uit de volgende beleidsproducten:

bedragen x € 1.000

bedrag

8.16

Museum

468

8.18

Stads- en regionaal archief

449

8.11

Sport

2.193

8.13

Cultuurbeleid

170

8.17

Schouwburg Agnietenhof

1.385

8.19

Evenementen en volksfeesten

443

8.12

Spelen

161

8.14

Bibliotheek

802

totaal programma

6.070

Verschillenverklaring begroting na wijzigingen en de rekening

Het voordelige verschil van € 91 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen

Lasten:

Onderhoudskosten binnensportaccommodaties, worden gedekt door inzet reserve voor onderhoud.

N

27

Lagere kapitaallasten aanleg Wielerbaan (nog in aanleg) ad € 155.000, overige lagere kosten onderhoud buitensportaccommodaties.Tegenover lagere kapitaallasten staat lagere bijdrage uit de reserves op programma algemene dekkingsmiddelen.

V

167

Lagere onderhoudskosten speelvoorzieningen

V

27

Hogere uitgaven Cultuurpact, hiertegenover staan(gedeeltelijke) inkomsten

N

28

Hogere lasten exploitatie Agnietenhof, hiertegenover ook hogere inkomsten

N

63

Hogere lasten organisatie kermissen en evenementen, gedeeltelijk worden deze kosten afgedekt door hogere inkomsten en door lagere lasten IBOR handhaving op andere programma's

N

116

Overige verschillen

N

30

Baten:

Lagere baten verhuur Westroijenhal door beëindiging huur Bso

N

25

Hogere provinciale bijdrage voor Cultuurpact

V

19

Hogere opbrengsten Agnietenhof

V

71

Hogere inkomsten organisatie kermissen en evenementen

V

80

Overe verschillen

N

1

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

V

74

Analyse mutaties reserves

Lasten:

Hogere storting algemene reserve Agnietenhof

N

15

Baten:

Lagere bijdrage kapitaallasten buitensportaccommodaties

N

13

Vrijval reserve onderhoud binnensportaccommodaties ter dekking van de onderhoudskosten

V

28

Hogere bijdrage onderhoud museum

N

1

Hogere vrijval reserve onderhoud Agnietenhof ter dekking van kosten onderhoud.

V

18

Gerealiseerd resultaat

V

91

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve collectie museum

34.296

5.040

5.000

34.336

Reserve onderhoud museum

42.312

19.195

2.670

58.837

Reserve vervangingsinvesteringen Agnietenhof

841.966

25.259

122.290

78.078

911.437

Reserve verbouwing Agnietenhof

1.156.518

31.226

56.420

1.131.324

Reserve onderhoud Agnietenhof

352.335

55.964

17.580

390.719

Algemene reserve Agnietenhof

96.954

15.080

112.034

Reserve subsidie amateurkunst

31.731

31.731

Reserve kapitaallasten buitensport

939.633

36.323

315.000

95.327

1.195.629

Reserve evenementenfonds

11.051

11.051

Reserve onderhoud Plantage en Bibliotheek

324.164

52.329

12.000

364.493

Reserve Onderhoud binnensportaccommodaties

1.318.192

648.834

669.358