Financiën

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2015

Primitieve begroting
2016

Begroot
2016

Rekening
2016

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

2.322

2.140

2.247

2.390

-142

Baten

1.977

1.887

1.998

2.039

-41

Resultaat voor bestemming

345

253

249

350

-101

Mutaties reserves:

toevoegingen

726

665

672

899

-227

onttrekkingen

191

186

176

176

0

Resultaat na bestemming

880

732

745

1.073

-328

Ter informatie

Het gerealiseerd resultaat voor 2016 is opgebouwd uit de volgende beleidsproducten:

bedragen x € 1.000

bedrag

4.1

Verkeersregeling en -veiligheid

644

4.4

Parkeren

250

4.5

Voetveer

149

4.3

Openbaar vervoer

30

totaal programma

1.073

Verschillenverklaring begroting na wijzigingen en de rekening

Het nadelige verschil van € 328 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen

Lasten:

Wegmeubilair, betreft uitbesteding aan AVRI, geen voldoende inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden , hierdoor geen goede analyse

N

68

Hogere electra kosten

N

5

Wegmarkeringen, betreft uitbesteding aan AVRI, geen voldoende inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden, hierdoor geen goede analyse

V

30

IBOR handhaving, hogere inzet personeel AVRI

N

27

Adviezen en dienstverlening door derden

N

22

Huur terrein (vergoeding aan RWS)

N

60

Minder vandalisme

V

14

Hogere lasten straatmeubilair, o.a. door ombouw apparatuur

N

20

Kosten onderhoud vergunningsysteem dubbel geraamd

V

12

IBOR, betreft uitbesteding aan AVRI, geen voldoende inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden, hierdoor geen goede analyse

N

20

Kapitaallasten, i.v.m. investeringen t.b.v. schilparkeren

N

38

Lagere doorbelasting ambtelijke uren

V

55

Inhuur derden i.v.m. ziekte

N

10

Drukwerk, meer vergunningen uitgegeven

N

11

Veer, o.a. meer inhuur, kosten i.v.m. faillissement Shipcon

N

55

Diverse kleine verschillen

V

9

Lagere uitgaven verkeersveiligheid Kellen (hiertegenover lagere provinciale bijdrage)

V

74

Baten:

Hogere opbrengsten parkeervergunningen

V

27

Lagere opbrengst fiscalisering parkeerboetes

N

90

Hogere opbrengsten parkeren, o.a. hogere betalingsbereidwilligheid

V

204

Lagere opbrengst Veer

N

20

Lagere provinciale bijdrage verkeersveiligheid Kellen als gevolg van lagere uitgaven

N

74

Overige verschillen

N

6

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

N

101

Analyse mutaties reserves

Lasten:

Hogere toevoeging aan reserve parkeren, per saldo de opbrengsten hoger dan de uitgaven

N

227

Gerealiseerd resultaat

N

328

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Reserve parkeren

4.268.048

85.361

813.640

175.863

4.991.186