Financiën

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2015

Primitieve begroting
2016

Begroot
2016

Rekening
2016

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

9.087

9.438

10.547

11.305

-758

Baten

6.808

5.384

5.473

5.203

270

Resultaat voor bestemming

2.279

4.054

5.074

6.102

-1.028

Mutaties reserves:

toevoegingen

169

0

0

282

-282

onttrekkingen

2

0

510

1.951

-1.441

Resultaat na bestemming

2.447

4.054

4.564

4.432

131

Ter informatie

Het gerealiseerd resultaat voor 2016 is opgebouwd uit de volgende beleidsproducten:

bedragen x € 1.000

bedrag

6.4

Straatreiniging

1.151

6.6

Watergangen

519

6.7

Rioleringen

-1.294

6.5

Verlichting

537

6.3

Civiele kunstwerken

317

6.1

Groen

1.485

6.2

Verhardingen

1.200

6.9

Wijkbeheer

357

6.8

Begraven

161

totaal programma

4.432

Verschillenverklaring begroting na wijzigingen en de rekening

Het voordelige verschil van € 131 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen

Lasten:

Beheer buitenruimte IBOR, betreft uitbesteding aan AVRI

V

69

Kellen, onderhoud groen moet nog plaatsvinden (in 2017)

V

50

Minder kosten voor inhuur personeel Restgroen

V

34

Achterstallig onderhoud Wegen (budget uit reserve wegen)

N

962

Watersysteemheffing lager dan verwacht

V

17

Tegemoetkoming in de kosten voor verwijderen zwerfafval vanuit plastic en huishoudelijk afval

N

20

IBOR handhaving (hondenbeleid) minder uren besteed

V

7

Doorbelasting ambtelijke uren hondenbeleid

N

13

Hogere kosten elektra Openbare verlichting

N

70

Lagere onderhoudskosten Openbare verlichting, remplace is niet uitgevoerd

V

40

Lagere kosten elektra

V

13

Lagere kosten Waterplein (minder uitgaven, budgettair neutraal, reserve Vogelbuurt)

V

208

Minder onderhoud bruggen uitgevoerd (wordt gestort in reserve civiele kunstwerken)

V

62

Hogere storting in voorziening riolering, aantal investeringen niet afgerond, werkzaamheden nog niet uitgevoerd

N

424

Lagere kapitaallasten doordat investeringen nog niet zijn afgerond

V

224

Doorbelasting ambtelijke uren

N

15

Minder onderzoeken uitgevoerd dan verwacht bij riolering

V

28

Waterketen, door prioriteitstelling en ziekte is niet alles uitgevoerd

V

156

Zwerfafval NEDvang, subsidie in voorgaande jaren ontvangen maar niet geoormerkt

N

77

Meer aanvraag werken derden nutsbedrijven

N

74

Diverse kleine verschillen

N

11

Baten:

Subsidie Kellen, nadat groenonderhoud is uitgevoerd

N

50

Meer restgroen verkocht dan verwacht

V

11

Verkoop parkeerstroken Kellen

V

29

Subsidie Kellen

N

750

Hogere legesopbrengsten begraafrechten

V

28

Hogere opbrengsten rioolrechten

V

300

Meer doorbelast tbv werken derden nutsbedrijven

V

159

Diverse kleine verschillen

V

3

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

N

1.028

Analyse mutaties reserves

Lasten:

Dotatie reserve Riolering, i.v.m. lagere exploitatielasten

N

217

Reserve Ter Navolging

N

3

Dotatie aan reserve civiele kunstwerken

N

62

Baten:

Onttrekking reserve wegen achterstallig onderhoud wegen

V

1.605

Onttrekking reserve groen, vervanging bomen Lingeweg

V

45

Reserve Vogelbuurt (uitgaven Waterplein zijn lager, dekking van deze kosten uit reserve Vogelbuurt

N

209

Gerealiseerd resultaat

V

131

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Onderhoud wegen

0

1.604.726

1.604.726

0

Onderhoud groen

157.746

45.476

112.270

Riolering

0

216.832

216.832

Financiële herplantplicht bomen

0

24.200

24.200

Vogelbuurt

510.083

301.161

208.922

Civiele kunstwerken

0

182.647

182.647

Begraafplaats Ten Navolging

7.600

3.200

10.800