Financiën

Ter besluitvorming

In onderstaande tabel zijn de lasten en baten opgenomen die aan dit programma verbonden zijn.

bedragen x € 1.000

Werkelijk 2015

Primitieve begroting
2016

Begroot
2016

Rekening
2016

Verschil begroting na wijziging -/- rekening

Lasten

8.848

8.821

11.386

11.184

202

Baten

1.136

715

690

872

-183

Resultaat voor bestemming

7.712

8.106

10.696

10.311

385

Mutaties reserves:

toevoegingen

32

0

863

880

-17

onttrekkingen

13

0

325

128

197

Resultaat na bestemming

7.731

8.106

11.234

11.063

171

Ter informatie

Het gerealiseerd resultaat voor 2016 is opgebouwd uit de volgende beleidsproducten:

bedragen x € 1.000

bedrag

9.5

Bestuurlijke samenwerking

417

9.4

Bestuursondersteuning

5.162

9.8

Wijkgericht werken

403

9.2

Raad en commissies

1.019

2.6

Kadaster en kaarten

626

9.9

Stadspromotie

93

9.1

Verkiezingen

33

2.2

Publieksvoorlichting

551

9.7

Juridische zaken

560

2.1

Burgerzaken

514

2.5

Dienstverlening

574

9.3

Burgemeester en wethouders

1.111

totaal programma

11.063

Verschillenverklaring begroting na wijzigingen en de rekening

Het voordelige verschil van € 171 wordt als volgt verklaard

V/N

bedragen x € 1.000

Analyse verschillen

Lasten:

Overheveling flankerende middelen voor BWB is in 2016 begroot, terwijl een deel van de uitgaven in 2017 plaatsvindt. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve

V

181

Afrekening aan AVRI i.v.m. boventallig personeel BTH

N

300

Overschot budgetten voor wijkgericht werken (gestort in reserve wijkgericht werken)

V

18

Overschot éénmalig budget burgerparticipatie (claim algemene reserve). Uitgaven vinden in 2017 plaats.

V

15

Overschot budget Jaarthema Jeugd

V

12

Hogere uitgaven stadspromotie o.a. door voorraad parkeerkaarten en VVV bonnen (grotendeels gedekt door hogere inkomsten)

N

22

Niet geraamde accountantskosten controle afrekening GSO provincie

N

15

Lagere uitgaven versterking ambtelijke organisatie (dekking uit reserve ook lager). Uitgaven schuiven door naar 2017

V

184

Budget voor éénmalige kosten overgang facilitaire en juridische zaken naar BWB niet in 2016 besteed, schuift door naar 2017

V

48

Overschot salariskosten OR

V

12

Overschot budget raad/griffie

V

12

Overige kleine verschillen

V

57

Baten:

Hogere legesopbrengsten burgerzaken

V

174

Hogere opbrengsten stadspromotie

V

13

Overige kleine verschillen

N

4

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

V

385

Analyse mutaties reserves

Lasten:

Hogere storting in reserve wijkbudgetten i.v.m. overschot bij een aantal wijkverenigingen

N

17

Baten:

Lagere onttrekking reserve wijkbudgetten i.v.m. tekort op wijkbudget van een aantal wijkverenigingen

N

14

Lagere onttrekking reserve versterking ambtelijke organisatie als gevolg van lagere uitgaven

N

183

Gerealiseerd resultaat

V

171

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Wijkgericht werken

193.113

16.715

209.828

Wachtgelden en pensioenen wethouders

259.296

50.000

309.296