Cultuur- en erfgoededucatie

Wat hebben we gedaan?

Speerpunten

Actiepunten

Cultuur- en erfgoededucatie

Op school (binnenschoolse educatie):

  • Continueren inzet combinatiefunctionarissen cultuur (cultuurcoaches) ten behoeve van:
  • Muziek in de Klas (leerlijn muziek op 9 basisscholen) en Ik dans (leerlijn dans op 6 basisscholen). Uitvoering Plantage / muziekcoaches;
  • "Reizen in de tijd" (digitale) leerlijn erfgoededucatie primair onderwijs. Uitvoering museum + regionaal archief  en erfgoedcoach;
  • bevorderen lees- en mediawijsheid in het primair onderwijs. Uitvoering Bibliotheek Rivierenland / lees- en mediacoaches (onderdeel project dBos).
  • Centrale coördinatie van vraag en aanbod en informatiebijeenkomsten voor onder andere ICC'ers door Kultuurkonnekt / Plantage

In vrije tijd (buitenschoolse educatie):

  • Een divers aanbod aan cursussen en lessen op het gebied van muziek, dans, theater en kunst
  • Ondersteuning amateurkunst via onder andere verhuur oefenruimten (Plantage), diensten via het Servicepunt Amateurkunst en subsidieregeling amateurkunst

Jaarlijks stelt De Plantage een jaarbericht op met hierin een uitgebreid overzicht van de producten en prestaties (indicatoren) die zijn geleverd over het afgelopen jaar. Dit is conform de afspraken die hierover zijn gemaakt in het convenant. Het verklaart tevens waarom de indicatoren voor cultuureducatie niet in deze jaarrekening zijn opgenomen.