Overzicht van baten en lasten

Bedragen in € 1.000

Rekening 2015

Begroting primitief 2016

Begroting 2016

Rekening 2016

pr

programma

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

01

Veiligheid

8.922

3.638

5.285

6.645

976

5.669

6.768

1.109

5.659

6.242

708

5.534

02

Sociaal Domein

61.918

21.755

40.163

61.618

19.690

41.928

63.508

21.743

41.764

65.314

22.355

42.959

03

Vitale en aantrekkelijke stad

8.341

4.274

4.067

8.512

2.662

5.850

9.035

2.627

6.408

9.105

2.771

6.334

04

Mobiliteit

2.322

1.977

345

2.140

1.887

253

2.247

1.998

249

2.390

2.039

350

05

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

8.744

3.896

4.848

13.730

9.854

3.877

14.488

11.307

3.180

11.087

7.825

3.262

06

Openbare ruimte

9.087

6.808

2.279

9.438

5.384

4.054

10.547

5.473

5.074

11.305

5.203

6.102

07

Onderwijs

10.289

4.582

5.706

10.522

3.438

7.084

10.810

3.874

6.937

10.822

3.783

7.040

08

Inwoners en Bestuur

8.848

1.136

7.712

8.821

715

8.106

11.386

690

10.696

11.184

872

10.311

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten

118.471

48.065

70.405

121.426

44.606

76.820

128.789

48.822

79.967

127.449

45.556

81.892

Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en stelposten

9.175

81.013

-71.838

1.395

79.385

-77.990

3.445

82.256

-78.810

7.395

85.011

-77.616

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten

127.645

129.078

-1.433

122.821

123.991

-1.170

132.234

131.077

1.157

134.844

130.567

4.277

Mutatie reserves

5.531

4.098

1.433

3.230

2.060

1.170

5.638

6.795

-1.157

6.128

9.025

-2.896

Totaal gerealiseerde programmabaten en -lasten

133.176

133.176

0

126.051

126.051

0

137.872

137.872

0

140.972

139.592

1.380