Begrotingsrechtmatigheid

In het kader van de rechtmatigheid begrotingsafwijkingen dienen programma's met een lastenoverschrijding expliciet toegelicht te worden. In de landelijke kadernota 2016 zijn deze criteria nader beschreven. Hoofdkenmerk is dat een overschrijding van de begroting altijd onrechtmatig is, maar dat deze niet altijd meegewogen wordt in het oordeel van de accountant.

De afwijkingen worden getoetst aan de wet- en regelgeving en kunnen eventueel meegewogen worden in het accountantsonderdeel rechtmatigheid.

In onderstaande tabel zijn de criteria verkort en vereenvoudigd weergegeven.

Cate-
gorie

Begrotingsafwijking Onrechtmatig

Onrechtmatig
maar telt niet mee
in oordeel

Onrechtmatig
en telt wel mee in het oordeel

1

Kostenoverschrijding

Past niet binnen het beleid

X

2

Kostenoverschrijding

Past binnen het beleid, maar accountant stelt ondubbelzinning vast dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd

X

3

Kostenoverschrijding

Gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten

X

4

Kostenoverschrijding

Past binnen beleid, maar konden niet tijdig worden gesignaleerd (denk hierbij aan open-einde regelingen)

X

5

Kostenoverschrijding

Gecompenseerd door niet direct gerelateerde opbrengsten

X

6a

6b

Kostenoverschrijding

Van activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd (bijv. boetes,
Belastingcontroles)

  1. geconstateerd tijdens het verantwoordingsjaar
  2. geconstateerd na het verantwoordingsjaar

X

X

7a

7b

Kostenoverschrijding op investeringen

De gevolgen worden zichtbaar via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of in volgende jaren

  1. jaar van investeren
  2. afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren

X

X

Uitvoering van een programma gebeurt binnen de toegekende budgetten van het programma. Het college heeft daarmee de vrijheid om te schuiven met middelen met inachtneming van de door de raad gestelde doelen en prioriteiten. Voor de bepaling van de rechtmatigheid betekent dit dat zolang de afwijkingen binnen het totale budget van het programma blijven er geen sprake is van onrechtmatigheid in het licht van het begrotingscriterium.

Overschrijdingen op programma:

Progr.

Omschrijving

Categorie

Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel

Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel

0

BTW gemeenschappelijke regelingen

3

2.400.000

0

Reservering vakantiegeld i.v.m. invoering IKB

3

510.000

0

Toerekening uren aan projecten en investeringen

704.000

02

Verstrekkingen uitvoering Jeugdwet

4

2.665.000

03

Vitale en aantrekkelijke stad

3

116.000

04

Uitgaven wegmeubilair

4

68.000

04

Onderhoud Pomona

55.000

06

Achterstallig onderhoud wegen

3

962.000

Programma 0 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en stelposten

De BTW die gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen verschuldigd zijn kunnen wij declareren bij het BTW-compensatiefonds. Deze boeken wij bij de overige inkomsten. Om belastingtechnische redenen stuurt de AVRI hiervoor een debet- en een creditnota. In tegenstelling tot de begroting boeken wij deze bruto, dat is de reden van het grote verschil bij zowel de lasten als de baten.

Onder de algemene dekkingsmiddelen is een verplichting van het vakantiegeld opgenomen voor de periode van mei t/m december 2016. Dit in verband met de invoering van het IKB (=Individueel keuzebudget) per 1 januari 2017. Met deze last is al rekening gehouden door een claim op te nemen in de algemene weerstandsreserve. Voor het bedrag van € 510.000 heeft ook een onttrekking plaatsgevonden uit de hiervoor genoemde reserve.

Verder zijn vanuit de kostenplaatsen minder uren toegerekend aan diverse producten, grondexploitatie en investeringen. Dat leidt op die plaatsen tot lagere lasten. Omdat een deel van die producten, grondexploitatie en investeringen niet uit de algemene middelen worden gedekt (bijvoorbeeld riolering en parkeren) leidt dit binnen het totaal van de exploitatie wel tot een nadelig verschil van rond de € 700.000.

Programma 2 Sociaal Domein

De uitvoering van de jeugwet betreft een open-einderegelingen. Afhankelijk van de vraag wordt ondersteuning geboden, vooraf is niet exact aan te geven wat het verwachte beroep wordt op deze regeling. Daarnaast zijn er ook nog geen referentiecijfers beschikbaar.

Programma 3 Vitale en aantrekkelijke stad

De uitgaven voor organisatie kermissen en evenementen zijn € 116.000 duurder. Deze uitgaven worden deels gedekt door hogere inkomsten voor kermissen en evenementen ad. € 80.000 en deels door lagere lasten IBOR op andere programma’s.

Programma 4 Mobiliteit

De uitgaven voor wegmeubilair zijn € 68.000 hoger dan geraamd. De werkzaamheden hiervoor zijn uitbesteed aan AVRI en er is onvoldoende inzicht in de uitgevoerde werkzaamheden om te verklaren waardoor deze overschrijding is veroorzaakt. Doordat de bouwer van de Pomona failliet is gegaan, zijn er extra uitgaven ad. € 55.000 geweest voor onderhoud etc. van de Pomona.

Programma 6 Openbare ruimte

Er heeft in 2016 een inhaalslag plaatsgevonden voor het achterstallig onderhoud van de wegen ad. € 962.000. Deze uitgaven zijn gedekt uit de reserve onderhoud wegen die voor het achterstallige onderhoud was gevormd.

Wij stellen u voor om in te stemmen met de overschrijdingen van de uitgaven ten opzichte van de begrote bedragen op de programma's 0, 2, 3, 4, en 6. Op de andere programma's is in totaliteit geen overschrijding.