Incidentele baten en lasten

In de onderstaande tabel zijnde incidentele baten en lasten weergegeven:

Programma

Omschrijving

Lasten

Baten

1

Plan revitalisering Kellen (dekking uit subsidie provincie)

6

6

2

Bijdrage uit liquidatie GR Lander

2.259

Afwikkeling diverse zorg in natura als gevolgd van de decentralisaties

584

3

Bijdrage in opstartkosten nieuw vervoersysteem

47

Subsidies en uitgaven op terrein van arbeidsmarkt

396

296

Toevoeging reserve buitensportaccommodaties ter dekking investeringen atletiek (105) en ondergrond hockeyveld (210)

315

5

Plan revitalisering Kellen (dekking uit subsidie provincie)

54

54

Verkoop woonwagens

344

Afboeking boekwaarde verkochte woonwagens

256

Verkoop bedrijfsgebouwen

336

Sloopkosten strategische eigendommen

46

Boekwinst verkoop terrein Dolfijn

77

7

Saneringskosten asbest Burg. Schulstraat 2 Tiel (voormalige CvN-school)

94

8

Programmakosten samenwerking met Culemborg en Geldermalsen (dekking algemene weerstandsreserve)

92

Transitiekosten BOR (dekking algemene weerstandsreserve)

32

Burgerparticipatie (éénmalig een budget van € 100.000 beschikbaar gesteld)

3

Jaarthema raad 2016 jeugd

3

Opstartkosten Werkzaak Rivierenland (zie incidentele baat programma 2)

2.259

Versterking ambtelijke organisatie

128

128