Stelposten

Stelposten en overige niet in te delen inkomsten/uitgaven
In de begroting ramen we altijd een aantal stelposten. Deze zijn bedoeld om een bepaalde raming die we (nog) niet direct aan een product kunnen toerekenen te 'parkeren'. Op deze stelposten vinden in principe geen boekingen plaats. Daardoor ontstaan hier vaak grote verschillen tussen begroting en jaarrekening, die vaak gecompenseerd worden door een groot aantal kleine verschillen, verspreid over de hele jaarrekening.
Ook zijn er uitgaven en inkomsten die niet direct betrekking hebben op een bepaald programma. Het gaat om de volgende posten:

bedragen x € 1.000

begroot
2016

rekening

Salarissen en uitkeringen vast personeel

93

88

Stelpost oud voor nieuw

-84

Lonen en salarissen voormalig personeel

80

103

Stelpost incidentele loonstijgingen

30

Stelpost uitvoering beleid

-222

Team Beleid

38

Team Stad

26

Team Werkvoorbereiding

213

Overige materiele kosten

2.393

Team Projecten

209

totaal lasten

381

2.583

Stelpost uren investeringswerken

276

Vergoeding personeel

1

Administratiekostenvergoeding

12

Overige inkomsten

380

2.806

totaal baten

656

2.818

saldo

-275

-235

Salarissen en uitkeringen vast personeel
Dit betreft salarislasten van bovenformatief personeel na de reorganisatie en de in- en uitbestedingen van diverse taken.

Lonen en salarissen voormalig personeel
De gemeente is eigen risicodrager voor werkloosheidsuitkeringen bij ontslag. Als gevolg van beëindiging van tijdelijke contracten en urenuitbreiding hebben de lasten hiervoor € 103.000 bedragen.

Overige materiële kosten, overige inkomsten
De BTW die gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen verschuldigd zijn kunnen wij declareren bij het BTW-compensatiefonds. Deze boeken wij bij de overige inkomsten. Om belastingtechnische redenen stuurt de AVRI hiervoor een debet- en een creditnota. In tegenstelling tot de begroting boeken wij deze bruto, dat is de reden van het grote verschil bij zowel de lasten als de baten.

Administratiekostenvergoeding
Ook deze inkomst betreft te declareren BTW, in dit geval voor activiteiten die de VNG namens de gemeenten heeft verricht.