Overdracht speelvoorzieningen

Overdracht speelvoorzieningen

Projectnummer:

760742

Coördinerend collegelid:

M. Melissen

Ambtelijk opdrachtgever:

J. van den Bergh

Projectleider:

K. van Dorenmalen (tijdelijk)

Einddatum:

december 2018

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

11-11-2015

Motie Groen Links, Inwoners aan zet voor speelplaatsen

16-08-2016

Collegebesluit, nr. 17 Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

07-09-2016

Commissie Samenleving, nr. 8 Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

21-09-2016

Raadsbesluit, nr. 7 Plan van aanpak Overdracht beheer speelplekken in combinatie met participatie

Kerninformatie:

De aanleiding voor dit vraagstuk is gelegen in het coalitieakkoord. Hierin is een bezuiniging opgenomen in de verwachting dat het beheer overdragen van speelplekken een besparing zou kunnen opleveren en waarbij er een ton euro extra wordt toegevoegd aan het wijkbudget. Hiermee krijgen bewoners meer zeggenschap/invloed op hun eigen leefomgeving. Het is dus enerzijds een bezuiniging en anderzijds een ontwikkeling gericht op burgerparticipatie.
Daarbij kwam er een motie getrokken door GroenLinks om te komen met nieuw beleid omtrent speelplekken en burgerparticipatie.

Algemeen
Op een integrale wijze is in 2016 een plan van aanpak opgesteld. Er is door de raad, na enige discussie over de haalbaarheid en wenselijkheid, uiteindelijk besloten om het plan van aanpak vast te stellen met daarbij voor 2017 gebruik te maken van € 95.000 van de uitbreiding van het wijkbudget van € 100.000.

De kern van de aanpak is “en-en”: én bezuinigen én participeren. Daarvoor is het van belang dat er draagvlak is. Zonder draagvlak verdwijnen (op den duur) speelplekken. Namelijk worden speeltoestellen verwijderd die onveilig zijn en niet beheerd worden door bewoners.

Weliswaar is er een besluit genomen om het plan van aanpak uit te voeren, maar essentieel aspect hierin is dat er een “tussenstand” wordt besproken met de gemeenteraad. Van belang is namelijk dat onbekend is hoeveel draagvlak er is bij bewoner. Mogelijk moet dan voor een andere aanpak worden gekozen.

Actueel / planning
In 2016 is het Plan van aanpak met de raad besproken en vastgesteld met dien verstande dat een aantal partijen hiermee niet eens zijn.

In het eerste kwartaal van 2017 wordt op basis van het plan van aanpak een projectplan gemaakt waarin alle beheeraspecten (kosten, kwaliteit, risico’s, capaciteit, e.d.) in beeld worden gebracht.

Daarvoor is een bijeenkomst gehouden met allerlei relevante organisaties. Vragen als hoe kunnen we dit het beste aanpakken, wat zou de scope moeten zijn, zijn geverifieerd met deze groepen.

In 2017 en 2018 wordt fasegewijs gewerkt naar de overdracht van speelplekken. Het resultaat wordt gedeeld met de raad, ook als de aanpak tot geen resultaat leidt.

Financieel
Voor het eerste jaar is er een budget van € 95.000 voor de aanpak. Structureel komt € 100.000 bij het huidige wijkbudget. Bewoners kunnen beroep doen op dit budget, maar niet alleen voor spelen. Alles wat bewoners willen in hun wijk/buurt kan bij voldoende steun gefinancierd worden uit dit budget.
Daarnaast blijft een klein budget voor de noodzakelijke en wettelijk taken zolang deze bij de gemeente zitten. Dit budget zit in de begroting en staat los van het project Overdracht Speelplekken.

Budget

besteed t/m 2016

restant

€ 95.000

€ 0

€ 95.000