Plan Slokker (Waalfront West)

Plan Slokker (Waalfront West)

Projectnummer:

850520

Coördinerend collegelid:

L. Verspuij

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

M. de Ligny

Einddatum:

2021

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

02-02-2007

College: Besluit overgang definitiefase

04-03-2008

College: Besluit samenwerkingsovereenkomst

03-03-2015

Commissie Ruimte: de ontwikkeling van Bleekveld West (Slokker) wordt uitgesteld tot het moment dat de woningmarkt zich substantieel heeft hersteld.

Overeenkomsten met derden

Datum besluit

Onderwerp

28-02-2008

Samenwerkingsovereenkomst Plan Bleekveld

08-12-2008

Exploitatieovereenkomst Plan Bleekveld Tiel

Algemeen
Ontwikkelaar Slokker is voornemens om op Bleekveld woningbouw te realiseren. In afstemming met de ontwikkeling van de Westluidense Poort wordt beoogd hier een groot binnenstedelijk gebied te herontwikkelen.

Programma
Na het verschijnen van het Masterplan Waalfront (2006) werd de ontwikkeling van het Bleekveld verbonden aan de Westluidense Poort. Ruimtelijk zal het plan aansluiting moeten zoeken bij het plan voor de Westluidense Poort.

Planning
Met Slokker is in 2008 een overeenkomst gesloten over de verkoop van de grond, met als doel ter plaatse appartementen te realiseren. Op dit moment is de grond nog in eigendom van de gemeente. De locatie wordt momenteel gebruikt als parkeerplaats (betaald parkeren). Na oplevering van de Westluidense Poort zal de planvorming met ontwikkelaar worden besproken. De aanvang van ontwikkeling kan niet eerder dan 2019 plaatsvinden, aangezien de parkeerplaats Bleekveld zal worden benut als bouwterrein voor de bioscoop. De bouw van de bioscoop is gepland voor 2018.

Het project bevindt zich in de ontwerpfase.

Financieel
De boekwaarde van dit project bedraagt € 1.661.048 nadelig per 31-12-2016. De verhoging van € 57.686 ten opzichte van de boekwaarde van 2015 bestaat uit rentelasten en plankosten. De nog te maken kosten en de verwachte opbrengst zijn geïndexeerd. Het gevolg hiervan is dat het verwachte eindsaldo in 2021 € 255.394 voordelig en de netto contante waarde € 231.318 per 01-01-2017 voordelig bedragen.

Risico's
Een uitgebreide toelichting van de risico’s is terug te vinden in de risicoanalyse grondexploitaties 2016.