Molenhoek (Waalfront)

Molenhoek (Waalfront)

Projectnummer:

850526

Coördinerend collegelid:

C.A.A. van Rhee - Oud Ammerveld

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

M. de Ligny

Einddatum:

2017

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

20-09-2011

College van B&W: instemmen met overeenkomst Van Helden

03-05-2012

College van B&W: verlenen bouwvergunning

Overeenkomsten met derden

Datum besluit

Onderwerp

20-09-2011

Overeenkomst Van Helden - Gemeente Tiel

Algemeen
Het project Molenhoek betreft een binnenstedelijke woningbouwopgave en is onderdeel van het masterplan Waalfront. De gronden zijn in eigendom van ontwikkelaar / eigenaar van Helden. Deze eigenaar heeft het initiatief genomen om de gronden te ontwikkelen, in samenwerking met de gemeente.

Programma
Het bouwplan omvat negen koopappartementen en één vrijstaande woning. Daarnaast is een tweetal commerciële ruimten gerealiseerd.

Planning
De bouw is inmiddels afgerond.

Financieel
De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2016 € 216 positief. Dit is inclusief een voorschot ( € 38.000) dat de gemeente van de ontwikkelaar heeft ontvangen voor eventuele planschadevergoedingen. Dit bedrag moet worden terugbetaald indien planschade niet wordt aangetoond en uitkering van planschadevergoedingen niet aan de orde is.

De afgesproken exploitatiebijdrage per verkochte of verhuurde woning is in rekening gebracht. Naar verwachting wordt deze bijdrage in het eerste kwartaal van 2017 ontvangen.

Na ontvangst van de overeengekomen en in rekening gebrachte exploitatiebijdrage en verrekening van de planschadevergoeding is het verwachte resultaat op netto contante waarde
€ 8.893 nadelig. Dit nadelige resultaat wordt ten laste gebracht van de verliesvoorziening. Het project wordt afgesloten nadat de financiële verplichtingen zijn voldaan.

Risico’s
Het project is afgerond. Er zijn daarom geen risico's meer aanwezig.