Vahstal

Vahstal

Projectnummer:

850556

Coördinerend collegelid:

H. Driessen

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

M. de Ligny

Einddatum:

2020

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

20-02-2008

Besluit raad omtrent onteigeningsprocedure Vahstal

20-05-2010

Besluit college van B&W: instemmen met exploitatieovereenkomst met Van Wanrooij/SCW omtrent Rioterrein, met procesafspraak over Vahstalterrein

16-07-2013

Besluit college van B&W: instemmen met overeenkomst Van Wanrooij over realisatie 9 grondgebonden woningen

Overeenkomsten met derden

Datum besluit

Onderwerp

20-05-2010

Exploitatieovereenkomst Van Wanrooij - SCW - Gemeente Tiel

07-10-2013

Overeenkomst Van Wanrooij realisatie 9 grondgebonden woningen

Algemeen
Door de gemeenteraad is in 2016 als richting gekozen om het gehele Vahstalterrein te ontwikkelen voor grondgebonden woningen. Voor deze keuze is nog geen financiële dekking aanwezig. Deze zal worden aangevraagd via de perspectievennota 2017. Als deze aanvraag niet wordt gehonoreerd, kan het project binnen de huidige financiële kaders worden afgewikkeld.

Planning
In 2017 is besluitvorming voorzien over een overeenkomst met de ontwikkelaar over de realisatie van de grondgebonden woningen. In 2018 kan vervolgens een bestemmingsplan in procedure worden gebracht om deze woningen planologisch mogelijk te maken. In 2018-2019 is de start bouw van de woningbouw gepland.

Het project bevindt zich in de definitiefase.

Financieel
De boekwaarde van het project bedraagt per 31-12-2016 € 2.470.814 nadelig. Het verschil ten opzichte van de vorige boekwaarde is ontstaan door de rente over de boekwaarde en de gemaakte plankosten gedurende 2016. Voor dit project wordt een negatief resultaat verwacht van € 2.072.649 op netto contante waarde per 1-1-2017. Hiervoor is een voorziening getroffen van
€ 2.072.649, gelijk aan het negatieve resultaat.

Risico's
Voor dit project is een risicoanalyse opgesteld die terug te vinden is in de risicoanalyse grondexploitaties 2016.