Normalisatie woonwagens

Normalisatie woonwagens

Projectnummer:

Coördinerend collegelid:

L. Verspuij

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

J. Kemna

Einddatum:

2017

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

08-04-2003

College: Beslisdocument Programma van Eisen

01-12-2010

College: Vaststelling update Plan van Aanpak en vaststelling budget

10-04-2012

College: Vaststelling 2e update Plan van Aanpak

24-05-2013

Aanpassing Huisvestingsverordening - toevoeging artikel 12a

17-07-2013

Aanpassing Huisvestingsverordening en beleid m.b.t. afbouwlocaties

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

27-05-2008

Prestatieafspraken met SCW en SVT (o.a. overdracht)

Algemeen
Het project Normalisatie Woonwagenlocaties heeft tot doel de situatie op de Tielse woonwagenlocaties te "normaliseren". Deze rapportage betreft uitsluitend de fysieke handhaving.
De normalisatie moet er uiteindelijk in resulteren dat alle resterende locaties voldoen aan de ruimtelijke voorschriften.

Ontwikkelingen
In 2012 is een 2e update van het plan van aanpak opgesteld. In 2013 is de Huisvestingsverordening aangepast zodat de toewijzingsregels meer consistent zijn geworden in relatie tot het vastgestelde beleid. Daarnaast zijn de regels omtrent de afbouwlocaties vastgesteld. In 2016 is de eerste woonwagenlocatie (= Stilusstraat) overgedragen aan de woningcorporatie Kleurrijk Wonen. In 2017 volgen de locaties Anna Blamanstraat en de Den Uyllaan, waardoor de overdracht van 18 standplaatsen met huurwoonwagens aan Kleurrijk Wonen een feit is.

In 2016 is de woonwagenlocatie Tielerwaardlaan opgeheven.

Planning
Voor 2017 staat eindelijk de ‘normalisatie’ van de Latensteinse rondweg op de planning. De gemeente heeft alle rechtszaken gewonnen en is nu in overleg met de (advocaat van de) huurders over de uit te voeren werkzaamheden. De verwachting is dat rond de zomer van 2017 alle werkzaamheden kunnen zijn afgerond.

Per 01-01-2017 is het beheer en onderhoud niet langer ondergebracht bij een externe partij (was voorheen Nijbod), maar wordt uitgevoerd door Team Vastgoed.

Dit project bevindt zich in de realisatiefase.

Financieel
Voor de normalisering is bij de aanvang in 2009 een budget beschikbaar gesteld van € 1.378.000. In 2010 is een 1e update Plan van Aanpak en vaststelling budget van € 290.000 opgesteld, in 2012 is een 2e update van het plan van aanpak opgesteld waarvoor een bedrag van € 150.000 extra beschikbaar is gesteld. Deze kosten zijn afgedekt in de begroting.
In 2017 wordt de woonwagenlocatie Latensteinse Rondweg genormaliseerd. De verwachting is dat het beschikbare budget toereikend zal blijken te zijn.

Risico’s
Dit project betreft een investeringsproject waarvoor dekking is geregeld in de algemene begroting. Daarom worden hier geen risico’s voorzien.