Bulkweg 1 / Industrieweg

Bulkweg 1 / Industrieweg

Projectnummer:

850564

Coördinerend collegelid:

C.A.A.van Rhee - Oud Ammerveld

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

M. de Ligny

Einddatum:

2016

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

01-07- 2009

Besluit raad beschikbaar stellen krediet voor bouw nieuwe gemeentewerf

15-10-2013

Besluit college B&W instemmen met actualisatie en aanscherping overeenkomst Van Dijkhuizen

12-11-2013

Besluit college B&W instemmen met overeenkomst TKV over verplaatsing naar gedeelte Bulkweg 1

18 en 25-06-2014

Besluit raad instemmen met ontwikkeling zuidelijk deel retailpark en verleggen Bulkweg, inclusief financiele consequenties (onderdeel daarvan is ruiling gronden Duijts met o.a. gronen achterste deel voormalige gemeentewerf) via Perspectievennota

maart 2015

Besluit college B&W; beeindiging project retailpark

Overeenkomsten met derden

Datum besluit

Onderwerp

30-10-2013

Ondertekening geactualiseerde en aangescherpte overeenkomst met Van Dijkhuizen

04-12-2013

Ondertekening overeenkomst met TKV

Algemeen
Voor de realisatie van de voormalige nieuwe gemeentewerf (inmiddels in 2015 verkocht ) is in juli 2009 door de raad het benodigde krediet beschikbaar gesteld.

Als dekking voor het krediet werd onder andere de geraamde opbrengsten van de onderstaande locaties gereserveerd:
- perceel kantoor Van Dijkhuizen (grenzend aan de gemeentewerf)
De gronden hiervoor zijn inmiddels verkocht en het kantoor is gerealiseerd
- perceel aan de zuidzijde van de voormalige nieuwe gemeentewerf
- het perceel Bulkweg 1 (locatie oude gemeentewerf)
Dit perceel is inmiddels voor een deel verkocht aan de TKV

Actueel / planning

Het project bestaat inmiddels slechts uit een grondverkoop van 2 percelen voor bedrijfsmatige doeleinden. De verkoop van deze percelen wordt overgedragen aan het team Vastgoed.

Financieel
De boekwaarde per 31-12-2016 bedraagt € 10.636 nadelig.

Risico's
Om te voldoen aan de geraamde inkomsten in de begroting is een opbrengst voor de 2 percelen nodig van € 340.000. Als de grondopbrengst niet wordt gehaald, zal de inkomst in de begroting aangepast moeten worden.